Kvoter på byggmaterial – lösningen för en cirkulär byggbransch?

Vi vet att våra resurser är ändliga, ändå använder vi dem inte så. Inom byggbranschen räknar man på allt, men det saknas budgetar och bedömningssystem kring materialanvändningen och projektets påverkan på den biologiska mångfalden. Kan materialbudgetar vara lösningen för att uppnå cirkularitet i den mån som krävs för att nå de globala målen?

Dagens beräkningar på klimatpåverkan missar viktiga avtryck som byggen av hus och samhällen gör på planeten idag – de råmaterial vi använder är på väg att ta slut och utvinning av många material skadar vår miljö. Ändå finns inga tydliga ramar för hur vi ska ta oss an denna mer ljusskygga del av problemet. För att se den verkliga belastningen hos byggprojekt behöver vi utöver CO2-budget även ta hänsyn till materialanvändningen och projektets påverkan på den biologiska mångfalden. Men hur?

Genom ett bedömningssystem för material i byggbranschen, på motsvarande sätt som man genom CO2-ekvivalenter räknar på klimatpåverkan, enligt Björn Johansson, arkitekt på White. Han menar att kartläggning, budget och kvoter för själva materialen är nödvändiga för en cirkulär byggbransch. För, det är lätt att ta reda på vilka material som ingår i en byggnad idag – det dokumenteras på olika sätt i databaser eller i modeller för mängdning. Svårare är att få förståelse för hur stor mängd av ett visst material som kan tillåtas att användas.

Genom att göra budgetar för tillåten mängd material kan vi säkerställa att resursuttagen hålls inom en hållbar nivå. Och genom att införa en budget för materialens påverkan kan medvetandegraden om konsekvenserna av materialuttag höjas.
Björn Johansson, arkitekt på White

Ett första steg är att använda det vi redan har. Det är troligt att vi snart kommer vara begränsade till att uteslutande använda oss av de material som redan är utvunna för att tillåta klimatet och ekosystemen att återhämta sig från det kritiska tillstånd som det befinner sig i, menar Björn Johansson.

Det är tråkigt att behöva säga det, men vi måste begränsa utvinning och användning av all annan råvara till förmån för återbrukade material och byggdelar.
Björn Johansson

– Kort sagt behöver vi från och med nu uteslutande använda oss av material som inte riskerar att ta slut, som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser och som samtidigt tillåter ekologin att återhämta sig. Det finns inte många sådana material. Den enda materialgrupp som kan göra anspråk på att i alla tre avseenden bidra till en hållbar byggbransch är de material som redan är i användning, fortsätter Björn Johansson.

Materialbudget i praktiken

Inom byggbranschen är man bra på att räkna, inte minst pengar. Men hur skulle ett införande av materialbudgetar som en ny standard i byggbranschen fungera rent praktiskt? Material räknas det redan på i stor utsträckning för att kunna mängda, göra inköp och sammanställa en ekonomisk budget. Dessutom samlas redan idag information om material för att göra exempelvis klimatberäkningar. Samma siffror skulle kunna användas till en mer direkt redovisning av materialåtgång.

Vad som kan anses svårare är att sätta tak för respektive material och fördela dem på ett rättvist sätt. Med vetskapen om att råvarorna är begränsade behöver de prioriteras och användas på rätt sätt. Nya fyndigheter hittas ibland, men enligt försiktighetsprincipen bör vi begränsa oss till den mängden råvara vi med säkerhet vet att vi har. Dessutom kan påverkan på ekosystem och biodiversitet innebära att man helt enkelt inte kan nyttja delar av de nu kända resurserna. Den vetskapen skulle kunna ge direkt genomslag i materialbudgeten.

Så vid sidan om klimatberäkningar, är det möjligt att materialbudgetar kan bli en ny standard i byggbranschen? Björn Johansson menar att det är nödvändigt för att ta reda på vår verkliga påverkan på vår planet.

Vi intalar oss att vi kan kompensera för de växthusgaser vi släpper ut, och det är möjligt att vi kan göra det för en liten del. Men vi har inte den tekniken idag och vi har inte tid att vänta på att den blir tillgänglig. Vi lever redan på kredit och det är inte svårt att räkna ut att för att kunna betala tillbaka en skuld måste du först strypa utgifterna.
Björn Johansson

Contact Person

Björn Johansson

Björn Johansson

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 38

Dela gärna!