Hur stärker vi den biologiska mångfalden på byggarbetsplatsen?

Byggarbetsplatsen – en tungt trafikerad, ofta bullrig och hårdgjord plats där naturen under flera år sätts på paus. De djur och insekter som kanske bebodde platsen tidigare har troligtvis fått fly och de människor som arbetar eller bor i närheten önskar att de kunde göra detsamma. Med ett sådant utgångsläge borde det finnas utrymme för förbättringar. Hur kan byggarbetsplatsen som kontrast bidra med ekologiska och sociala värden? Under en eftermiddag i tidig oktober blev vi av Skanska inbjudna att under deras temavecka ”Fokus framåt” inspirera och diskutera kring hur de kan stärka den biologiska mångfalden på en av deras byggarbetsplatser i centrala Göteborg.

Byggarbetsplatsen kan ses som en plats med stor förbättringspotential där de befintliga värdena skulle kunna bli en faktor för hur platsen disponeras under byggtiden. Även befintligt material kan potentiellt återbrukas för temporära lösningar som skapar mervärden. 

Under vår eftermiddag med Skanska diskuterades många olika idéer. På byggarbetsplatsen i Göteborg hade de exempelvis upptäckt träpålar från en gammal brandstation som revs för länge sedan. De är nu uppdragna och skulle, givet att de inte innehåller miljögifter, kunna ha potential att fungera som insektshotell. Blomlådor av återbruksmaterial i form av murtegel från en riven stödmur var ytterligare en idé som kom upp. Lastpallar och pallkragar finns i överflöd och kan nyttjas till planteringar för ängsflora eller jordgubbar vilket kan skapa värden för de boende i området.

Jätterolig workshop med Sara och Karin från White! Speciellt intressant var det att fundera kring vårt avtryck genom enkla och temporära lösningar under våran tid i produktionen.
Björn Engman Otréus, Projektingenjör, Skanska
Biologisk mångfald utgör en grundsten för ekosystemen som omger oss. Vi kan inte ignorera det faktum att den biologiska mångfalden hotas av en mängd faktorer såsom överexploatering, invasiva arter, föroreningar, förändrad markanvändning och inte minst klimatförändringarna.  
Sara Bauer, landskapsarkitekt, White Arkitekter

– Det är en utmaning, men precis som ”Death by a thousand cuts” har bidragit till problemen, skulle omvänt tusen insatser kunna stärka den, fortsätter Sara Bauer.

Över lag handlade diskussionen mycket om att genom återbruk skapa temporära och flexibla strukturer för att kunna anpassas efter byggarbetsplatsens föränderliga behov men som samtidigt kan bli boplatser och ge föda för djur och insekter. En liten insats kan tyckas men som, om den återskapas och sprids, skulle kunna ha betydande inverkan. 

Dela gärna!