Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek gestaltas för återbruk

Huddinge är en växande kommun och ett nytt kommunhus och huvudbibliotek behövs för att möta dagens och framtidens behov. White har ritat byggnaderna som gestaltas för återbruk och har även stöttat kommunen med en hållbarhetsplan för projektet.

I dag finns kommunens verksamhet på flera olika adresser och det finns ett behov av att samla kommunens förvaltningar och fastighetsbolag till en gemensam, samordnad och effektiv arbetsplats under samma tak. Tillsammans med det nya biblioteket, som byggs i anslutning till kommunhuset, skapas en mötesplats för demokrati och information där invånare, näringsliv och besökare kan möta tjänstepersoner, förtroendevalda och varandra.

Den ursprungliga tanken var att bygga en ny byggnad och i förstudien undersökte White, på uppdrag av Huddinge kommun, tre olika tomter med befintliga byggnader som skulle rivas. I dialog med kommunen utvecklades idén till att i stället planera för på- och ombyggnad av en befintlig byggnad, för att ta vara på det som finns och hålla nere klimatavtrycket. White tog även fram ett nytt strategiskt lokalprogram för kommunhuset, då det nya digitala arbetssättet efter pandemin där många arbetar på distans, innebär ett minskat lokalbehov. Även utvecklingen av lokalerna för ett aktivitetsbaserat arbetssätt har lett till mindre och mer effektiva lokaler. Det nya biblioteket byggs på en yta som idag är avsedd för parkering.

Vi ville skapa en långsiktigt hållbar byggnad för de drygt 1 200 medarbetarna som ska arbeta här. Byggnaden ska kunna förändras över tid och stödja både ett varierat arbetssätt och samarbete mellan förvaltningar och över bolagsgränser.
Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White

Byggnadens nya gestaltning utgår ifrån återbruk, exempelvis används befintligt fönsterglas och virke från takkonstruktionen i de nya atrierna. Byggnaden får även fasad i återbrukat tegel och återbrukad takplåt. I programskedet har White stöttat kommunen med en hållbarhetsplan som stakat ut en väg mot minskad klimatpåverkan, ökat återbruk och framtida demonterbarhet gällande konstruktion, klimatskal, inbyggda material och byggprodukter.

I första hand ska återbruk ske genom att bibehålla byggnadens material på sin ursprungliga plats eller att använda de befintliga materialen i nya lösningar och i nytt utförande. Först efter att det har prövats kan material tänkas gå till återvinning. Att ta hand om så mycket som möjligt på fastigheten är ett sätt att visa vägen fram mot ett cirkulärt byggande och bli en förebild både inom och utanför kommunen.
Marja Lundgren, hållbarhetsstrateg på White

För att hitta rätt nivå för målen genomfördes inventeringar och utforskande arbete enligt hållbarhetsplanen, med ambition att nå så långt som möjligt i återbruksgrad. Återbrukspotential i det befintliga har identifierats och mängdats av samtliga konsulter. Material och byggnadsdelar som White har identifierat för återbruk är bland annat tegel, plåt, trä, glas, mellanväggar i gips, undertak och dörrar. Dessa bedömningar fungerar nu som underlag för Huddinge Samhällsfastigheters slutgiltiga förslag på kvantitativa återbruksnivåer inför ombyggnaden.

Det nya biblioteket, påbyggnaden av kommunhuset, liksom orangeriet som länkar ihop kommunhuset och biblioteket, får stomme av trä. Trä har ett lågt klimatavtryck, samtidigt som det under sin tillväxt har tagit upp koldioxid och fungerar därför som en kolsänka. Byggnaderna gestaltas för demonterbarhet, vilket också möjliggör framtida återbruk. Byggnaderna kommer även via solceller att ha så mycket egen elproduktion som möjligt, samt biotoptak för fördröjning av dagvatten.

Målet är att verksamheterna ska flytta in i de nya lokalerna i slutet av 2027.

Kontakt

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 07

Dela gärna!