Helande arkitektur i fokus när psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus omvandlas

Sluten psykiatrisk vård leder tankarna till kala, vita rum och starka hierarkier mellan patient och vårdpersonal. Men så behöver det inte vara. Tvärtom visar forskning att klok arkitektur kan vara en avgörande faktor för ett snabbare tillfrisknande. Whites experter på läkande vårdmiljöer har ritat en ny psykiatrisk klinik på Södra Älvsborgs sjukhus – och skapat en miljö som präglas av trädens sus, och dagsljusets helande kraft.

Hälsans psykologi står i fokus när de byggnader som ska inhysa Södra Älvsborgs sjukhus pyskriatrivård växer fram. På uppdrag av Västfastigheter och kunden Södra Älvsborgs Sjukhus, ritar White en nyskapande, utmanande och naturlig vårdmiljö som sätter patientens behov i första rummet.

 

I Whites forskningsrapport ”Arkitektur som medicin” framkommer att bältesläggningar, hot, våld och medicineringar inom psykiatrin drastiskt minskar när arkitekturen är utformad efter människans behov av trygghet och säkerhet och har koppling till naturen*. I arbetet med den nya slutenvårdsavdelningen för psykiatrisk vård har dessa insikter spelat en viktig roll. Här får varje patient ett eget rum, med en egen balkong och fönster som vetter mot grönområden. Tack vare de specialutformade, inglasade balkongerna ges varje patient möjlighet att ta del av utemiljön i den takt som hälsan tillåter. Förutom närheten till naturen utanför, har också naturen fått flytta in. Rummen är till stor del klädda i trä, en unik och tidigare oprövad lösning.

 

Det har varit viktigt för oss att lyckas tillvarata naturens läkande kraft – såväl i interiören som i utblickarna och säkerställa inflödet av dagsljus! Att klä rummen i trä var först ingen självklarhet, eftersom det är ett levande och sårbart material. Men vi är övertygade om att just därför så kommer patienterna att uppleva och behandla rummet annorlunda jämfört med om vi valt en traditionell lösning. Fokus ligger på patientens bästa och miljön är en del av vården. Balkonger med utsikt över grönområden, utsmyckningar och levande material i vårdrummen ger ett varmare möte med psykiatrin.
Peter Johnstone, arkitekt på White

Fokus har också legat på den psykosociala miljön. Varje avdelning har gemensamma umgängesytor, vilket kan bidra till ett snabbare tillfrisknande. För de patienter som vill och kan finns möjlighet att umgås på gemensamma ytor som delas av tre avdelningar. Att utforma en mänsklig vårdinrättning har många aspekter. Förutom den sociala samvaron har ett mål också varit att avstigmatisera den psykiatriska vården. Därför kommer vården här att bedrivas i anslutning till andra verksamheter, så som undervisning, campus och öppna, sociala mötesplatser där mässor och möten hålls. Detta är sällsynt för psykiatrisk slutenvård och förhoppningen är att det ska bidra till en normalisering – som gör patienterna gott.

Whites team har dessutom, tillsammans med SÄS verksamhetsansvariga, jobbat mycket med att utmana hierarkier mellan vårdtagare och vårdgivare – ett steg mot en mer jämlik vård. Ett exempel på detta är bokningssystemet för terapirum. Istället för att patienten besöker läkaren på dennes arbetsrum, bokas ett dedikerat samtalsrum där både patient och vårdpersonal kan betraktas som besökare. Stolarna är likadana och datorskärmen, där journalanteckningar görs, är vänd så att patienten ser den.

 

Även inredningen är utformad av White. Liksom arkitekturen präglas den av övertygelsen att inkluderande miljöer ger ett värde för både patienter och personal, utan att göra avkall på vare sig trygghet eller säkerhet.

 

 

 

Projektet har utformats med patienten och personalen i centrum. Vi har tagit avstamp i relevant forskning och vågat välja lösningar som inte finns någon annanstans. Snart är byggnaden färdig och vi är övertygade att de modiga val vi gjort kommer att vara av avgörande betydelse för hälsa och rehabilitering. Man kan sammanfatta det som personcentrerad vård i symbios med personcentrerad arkitektur.
Cristiana Caira, konstnärlig professor i vårdarkitektur på Chalmers och ansvarig arkitekt i projektet

Den nya byggnaden rymmer knappt 80 vårdplatser i egna patientrum, men trots sin storlek präglas den av en känsla av småskalighet och variation. Sett från ovan liknar den en stjärna, en lösning som ger gott om dagsljusinsläpp. Samtidigt ger det personalteam överblick över fler ytor och effektiviserar samarbete och logistik mellan avdelningarna.

Kliniken beräknas stå klar 2021 och kommer att kunna ta emot patienter från hela Älvsborgsregionen. Inom projektet utformas administrativa arbetsplatser som är behovsstyrda och anpassade till arbetet på kliniken. Den befintliga byggnaden som idag inrymmer psykiatrisk slutenvård kommer att bevaras och uppdateras och dit flyttas den öppna psykiatriska vården och administration.

* Healing Architecture: Evidence, Intiution, Dialogue, doktorsavhandling av Stefan Lundin, White/Chalmers.

Dela gärna!