Här byggs framtidens kontor i Örebro

I Örebro kommer två nya kontorsbyggnader av modernaste slag att uppföras, Källeruds Park och Kexfabriken 2. Båda byggnaderna är utformade av White Arkitekter med inbyggd flexibilitet och fokus på medarbetarnas behov och välbefinnande – aspekter som blivit allt viktigare i spåren av pandemin.

2008 fick White Arkitekter i Örebro uppdraget av Exact (f.d. Mätcenter) att utforma en ny modern kontorsbyggnad optimalt belägen mellan city och parkområdet vid södra vattentornet. Byggnaden har en triangulär form och arkitekturen präglas av omtanke, flexibilitet och hållbarhet, där människans behov står i centrum.

När kontorsgränser suddats ut och många människor vant sig vid hemarbete ställer det högre krav på arbetsplatsen. Den ska inte bara fungera ihop med livet, träningen och ärenden. Den ska också ge utrymme för individuella arbetssätt samtidigt som den ska främja socialt samspel och tillfredsställa gruppens behov.
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt på White i Örebro

– Det har vi lyckats bra med i båda projekten genom behovsanpassade utrymmen med både öppna kontorslandskap, individuella kontorsrum, vackra publika ytor och olika typer av konferensrum beroende på syfte, säger Anders Ejdeholt.

 

Det naturnära läget med få skrymmande byggnader i närheten i kombination med en inglasad ljusgård i byggnadens mitt ger lokalerna flödande dagsljus, oavsett om hyresgästen väljer få eller många kvadratmeter. Byggnadens takterrass ska bli utomhuskontor enligt Castellums WorkOUT-koncept, försedd med stolar, bord, eluttag, vattentillgång och bokningsbar mötesyta. Det blir en gemensam yta för lunch och fika tillgänglig för alla hyresgäster, så att de som hyr en mindre kontorsyta får möjlighet att träffa andra.

 

– Utöver välbefinnande har flexibilitet varit ett ledord i utformningen. I Källeruds Park går det att ha upp till sex entréer per våningsplan och lokalerna kan göras större eller mindre efter behov. God flexibilitet har blivit allt viktigare i spåren av pandemin, då kontorens betydelse ifrågasatts något och kortare hyreskontrakt blivit vanligare, säger Anders Ejdeholt.

Flexibiliteten i både Källeruds Park och Kexfabriken 2 gör byggnaderna anpassningsbara och därmed hållbara och robusta över generationer.

Kexfabriken – modernt kontor i kommunikationsnära läge

I området vid resecentrum har Örebroporten nyligen tagit ett investeringsbeslut att bygga ett kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2. Tillsammans med Örebroporten har White Arkitekter skapat toppmoderna och hållbara kontor, anpassade efter dagens och morgondagens arbetssätt. Samtidigt som byggnaden ”skräddarsys” efter hyresgästen Statistiska Centralbyråns behov och önskemål så är det en i grunden generell och flexibel kontorsbyggnad som kommer att kunna leva över tid med varierat innehåll och antal kontorshyresgäster.

 

– Tillsammans med Örebroporten skapar vi moderna kontorslokaler där hyresgästerna trivs och där stor hänsyn tas till miljön. Byggnaden kommer därför att certifieras minst enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Certifieringssystemet tar hänsyn till och ställer krav på byggnadens energiåtgång, inomhusmiljö och byggmaterial. Genom noggrann kontroll av huset säkerställs att byggnaden är bra för både hyresgäster och miljö, säger Anders Ejdeholt.

 

På taket till Kexfabriken 2, precis som Källeruds Park, placeras solceller som förser byggnaden med el. Takytor förses även med växtlighet som valts utifrån att stödja platsens biologiska mångfald och pollinering. Växtligheten ger en naturlig kylning till solcellerna. Örebroporten har länge arbetat med att sänka energiåtgången i beståndet. Och för oss på White är det självklart att bidra till det arbetet.

SCB:s val av nytt kontor är tänkt att stödja hållbart resande. En trivsam gång- och cykelväg från närliggande resecentrum anläggs och parkeringsplatser för både bilar och elcyklar förses med laddstolpar.

Med kommunens arbete med att förvandla Östra Bangatan till en stadsgata i kombination med övrig planerad bebyggelse bidrar Kexfabriken 2 till att utveckla området till ett attraktivt kontorsläge. Och inte minst till att säkra SCB:s val av Örebro som lokalisering.
Anders Ejdeholt

Även vid utformningen av utemiljön skapas lösningar som är miljömässigt hållbara. Det innebär minskade hårdgjorda ytor och att utrymme skapas för växtlighet. Markparkering bekläds med armerat gräs och förses med träd som bridrar till grönska. Mot söder kommer det att skapas en multifuntionell grönyta där människan kan finna lugn och ro och till exempel äta medhavd lunch när vädret tillåter samtidigt som ytan stärker det lokala ekosystemet. Även den yttre miljön utformas av oss på White. Och byggnaden i sig kommer att bli ett landmärke med hög arketonisk klass.

Dela gärna!