Gestaltningsprogrammet för Fjugesta centrum godkänt av kommunstyrelsen

Lekebergs kommun önskade riktlinjer för hur centrum i huvudorten Fjugesta ska utvecklas på lång sikt och i relation till omlandet. Kommunen har växt mycket i invånarantal den senaste tioårsperioden men det har saknats ett helhetsgrepp för hur Fjugesta ska bli det självklara navet. Politik och tjänstepersoner var klara över att man behövde gestaltningsprinciper för byggnader och allmän plats, men önskade hjälp med en grundligare analys och dialog som underlag. Vi fick uppdraget att föra dialog och analysera centrum i sin kontext för att kunna ta fram väl underbyggda strategier för hur Fjugesta ska utformas och gestaltas på lång sikt.

Dialogen var något vi diskuterade mycket och White lyckades tydliggöra syftet med den så att vi kunde skicka rätt budskap till medborgarna.
Joel Lindstrand Widström, projektledare för gestaltningsprogrammet på Lekebergs kommun

Stadsbyggnad är ett pussel som behöver läggas med stort tålamod. Lekebergs kommuns har visat på stor insikt i formuleringen av uppdraget. Det är inte vanligt att en mindre kommun behöver ta fram långsiktiga strategier för stadsplanering, då är det klokt att ta hjälp. Whites bredd av kompetenser har varit avgörande för att kunna hantera uppdraget med ett helhetsperspektiv. Våra olika kompetenser har varit viktiga för att förstå uppdraget och vilka långsiktiga strategier för stadsplanering som behövde stöd. Teamet har bestått av stadsplanerare, hållbarhetsspecialist, arkitekter och kulturgeograf.

Gestaltningsprogrammet ger tjänstepersoner och politiker är en kompass för att hantera små och stora utvecklingsfrågor under lång tid framöver.
Gustav Fornwall, Stadsplanerare på White arkitekter

Under arbetet hölls dialoger med fokusgrupper i form av äldre, funktionsvarierade, näringsidkare och högstadieelever på Lekebergsskolan. En digital enkät spreds till medborgarna och gav god svarsfrekvens. De kvalitativa undersökningarna och berättelserna om centrum i kombination med evidensbaserade studier av tätortens fysiska struktur har gett ett starkt kunskapsunderlag för framtiden.

– Nu har vi en strategi som visar vad vi strävar efter i Fjugesta centrum, säger Joel Lindstrand Widström.

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun fattade den 7 juni beslut om att godkänna gestaltningsprogrammet för Fjugesta centrum

Dela gärna!