Första spadtaget för banbrytande bostadsprojekt i Örebro

Nu har spaden satts i marken för bostadsprojektet Tamarinden strax utanför Örebro centrum. Vi har tillsammans med Tornet Bostadsproduktion AB utvecklat två tomtpar med helt nya lösningar för energiförsörjning, sociala ytor och gott om trä i både stomme och fasad. Signumet är dynamik – i gestaltningen av husen såväl som för det framtida livet mellan dem.

I området kring Tamarinden premieras fotgängare och cyklister och runt husen planeras för prunkande rabatter som för tankarna till privata trädgårdar, där de boende uppmuntras att vistas och även att odla själva. Den gröna gårdsmiljön fungerar som komplement till huvudgatans mer livliga rum där gående premieras före bilåkande. För Tornet symboliserar det första spadtaget i Tamarinden realiseringen av deras vision för området.

Tillsammans med White har vi utvecklat idéerna som fanns i det ursprungliga förslaget, till ett formstarkt och attraktivt område som rymmer allt från förskola till bokaler och lägenheter för människor att trivas i.
Thomas Norr, projektchef på Tornet Bostadsproduktion AB

En mångfald av byggnadstyper skapar en luftig och spännande struktur som kompletteras av gårdarna och det levande gaturummet. I förslaget har arkitektteamet på White tagit vara på mötet mellan staden och gröna naturområden, och anpassat byggnaderna för livet som pågår mellan husen. Byggnadernas höjd har valts med stor omsorg för att skapa tydliga rum som bjuder in, samtidigt som takens lutning optimerar solcellernas effektivitet och gör fastigheterna i stort sett självförsörjande. När det första spadtaget nu tas görs det med en helt eldriven grävskopa som sätter standarden för det nya bygget.

Marcus Lindberg är ansvarig arkitekt på White och tillsammans med teamet, av arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och hållbarhetsspecialister, har han tagit fram och utvecklat vårt förslag på det planerade bostadsområdet. Teamet har lagt tonvikt på dynamik och variation med målet satt på en lucker bebyggelse, med diagonaler genom kvarteren som inbjuder till rörelse på de gröna ytorna. Arbetet har inneburit en balansgång i mötet mellan staden och grönområdet, där de gemensamma trädgårdarna spelar en huvudroll för att knyta samman landskapet med staden. Med alla de energitekniska lösningarna som finns i Tamarinden har en utmaning varit att behålla det mänskliga perspektivet, och kombinera det tekniskt smarta och det mänskliga. I slutändan är det de mänskliga behoven av god livsmiljö som avgör attraktiviteten.

I Tamarinden möts staden och naturen, tekniken och det mänskliga. Tillsammans med Tornet har vi balanserat frågor om integritet och ett aktivt liv i stadsrummet och kommit fram till lösningar med en inneboende omsorg om området.
Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt på White i Örebro

Även byggnadstypernas karaktär och funktioner präglas av variation i allt från höjd till fasader och strukturer. På de två tomterna ryms traditionella hyreslägenheter, en förskola och så kallade bokaler i markplan, en lokaltyp med stor inbyggd flexibilitet som möjliggör allt från affärsverksamhet till hemmakontor eller kompisboende.

Husen i Tamarinden ska kunna dela el och vatten i ett lokalt nätverk. På så sätt hjälper byggnaderna varandra med energiförsörjning och kompenserar för varandras toppar och dalar. Lösningarna utmanar normer och juridik i frågor som rör energi, vilket innebär att stadsdelen kan fungera som förebild och motor för kommande satsningar på innovativa energilösningar i hela landet.

Kontaktperson

Marcus Lindberg

Marcus Lindberg

Arkitekt

Örebro

+46 19 670 22 11

Dela gärna!