Efterlängtat äldreboende – ett led i Laholms stadsutveckling

Laholms kommuns i särklass största äldreboende planeras nu i den växande stadsdelen Östra Nyby. Behovet av nya äldreboenden i kommunen är stort och efter utredningar på andra tomter, visar det sig att förslaget på Östra Nyby uppfyller de behov och krav som ställs på ett modernt äldreboende.

Tillsammans med kommunens fastighetsbolag har vi tagit fram en förstudie på hur det nya äldreboendet med 80 platser kan fungera och gestaltas. ”Det här är en stor investering för Laholms kommun…men den är nödvändig. Vi behöver det här.” säger Ove Bengtsson (C) kommunstyrelsens ordförande i Hallandsposten den 5 juni, 2023.

På ritbordet finns ett förslag på ett boende med två byggnader som länkas samman av av ett uppglasat kommunikationsstråk. Mellan husen finns dels entrétorg och angöring och dels en parkliknande trädgård och utemiljö.  Byggnaderna är uppdelade i en huvudbyggnad bestående av fyra våningsplan med 80 lägenheter på 33 kvadratmeter vardera och en mindre sekundärbyggnad som inrymmer samlingsytor, förråd och administration och personalytor.  En stor utmaning har varit att förhålla sig till det begränsade tillåtna fotavtrycket (BYA) på 1500 kvadratmeter per byggnad och samtidigt uppnå de rationalitets- och samverkanseffekter som kommunen önskar inom sina boenden. Även fastighetens långsmala geometri och placering intill en större motorled har begränsat de möjliga lösningarna.

Sitplan

Vi vill tillskapa en mötesplats för äldre, anhöriga och besökare som kan aktivera denna delen av ett växande Laholm. Bra boenderum, överblickbara sambandsytor och trevliga gemensamhetsytor skapar fina och trygga boendekvaliteter.
Marianne Söderstedt, uppdragsansvarig

Byggnaderna vänder ryggen mot motorleden i norr tillsammans med ny hög bostadsbebyggelse.  Mot söder öppnar byggnationen upp sig mot de nya sammanhangen där närliggande fastigheter ska bebyggas med låg bostadsbebyggelse och förskola.  Trivsam och omväxlande grönska och utemiljö skapas genom byggnadskropparnas placering  som även bidrar till exteriör rumslighet.  Med sin hållbarhetsprofil kan projektet bana väg för en hög ambitionsnivå i fortsatt projektering och byggande.

Förutom att lösa programmet och husen med begränsade ytor och krav har utmaningen i projektet varit att skapa ett modernt boende som förhåller sig till omgivande bebyggelse och framtida exploatering.
Fredrik Spåre, handläggande arkitekt

Äldreomsorgen är en av Laholms kommuns största frågor att hantera inför framtiden. Kommunen ska växa till 32000 invånare till år 2050 och med en den åldersstruktur som nu finns behövs det nya boendet inom tre år.  ”Jag har bett dem skynda på det här så att det kommer igång. Jag hade helst velat ha det igår,” säger Anita Fasth (M) Socialnämndens ordförande i Hallandsposten den 5 juni, 2023.

Kontaktperson

Fredrik Spåre

Fredrik Spåre

Arkitekt

Halmstad

+46 35 15 24 23

Dela gärna!