DeepDive: Går det att återbruka allt vid rivning? Kromet i Göteborg har höga återbruksambitioner

Alla byggnader är egentligen materialbanker där byggnadsmaterial och inredning stannat till för att användas en tid, för att sedan gå vidare i kretsloppet. Med den grundtanken blir rivningsprojekt guldgruvor. När White som återbrukssamordnare på uppdrag av Vasakronan ledde arbetet med återbruk i kontorshuset Kromet i Göteborg, var ambitionen den högsta möjliga – 100 % återbruk och materialåtervinning. Men är det möjligt att lyckas med ambitionen, att ingenting går till spillo i en rivningsprocess?

Med utgångspunkt i att en byggnad är en materialresurs banar White tillsammans med Vasakronan ny väg för vad som är möjligt inom återbruk när en byggnad måste rivas. Med siktet inställt på 100 % återbruk och materialåtervinning plockades kontorshuset Kromet intill Göta älv isär bit för bit. Alla sammanställningar av resultatet är inte klara, men hittills har 100 ton material återbrukats, och när projektet gått i mål räknar man med att den siffran är ännu högre. Sammanlagt kan projektet hittills notera en klimatbesparing på 200 ton koldioxidekvivalenter genom återbruk.

 

Kromet byggdes på kajkanten strax intill nya Hisingsbrons nuvarande fäste under 1980-talet. På platsen ska snart en helt ny byggnad rustad för framtiden växa fram, Kaj 16. Vasakronan, som i första hand bevarar och utvecklar sina befintliga fastigheter, utredde först möjligheterna för Kromet att stå kvar. Med de höga vattenflöden som väntas i Göteborg på grund av klimatförändringarna, stod det emellertid klart att rivning var det bästa alternativet ur ett klimat- och resursperspektiv.

Med siktet inställt på 100 % återbruk och materialåtervinning plockades kontorshuset Kromet intill Göta älv isär bit för bit.

I stället för att riva Kromet konventionellt och bygga nytt av nyproducerat byggmaterial valde man en mer hållbar väg, där material från den gamla byggnaden används som byggnadsmaterial i den nya. Bland annat kommer man att återanvända alla de rostfria fasadplåtarna, och betongen från Kromet blir ballast till grunden i Kaj 16, vilket möjliggör en stor besparing av ändliga naturresurser.

 

Whites roll vid demonteringen av Kromet var att möjliggöra en så stor del återbruk som möjligt. Det innebar att få demontering, logistik och lagring att fungera smidigt, och att grundligt utreda klimatnyttan för varje del. Genom en specialframtagen utvärderingsmodell skapades en återbruksplan som värderar cirkulära materialflöden, klimatnytta och enkelhet att demontera. På så sätt var det möjligt att få överblick över byggnadens beståndsdelar och hur de gick att använda på nytt.

 

– Vi har haft kontroll över allt material under hela processen. Initialt kräver ett projekt med så hög återbruksambition mer tid för att kartlägga vad man har att jobba med. Nu står vi snart med hela resultatet i handen, och det är redan nu tydligt att vinsten är långsiktig hållbarhet och tiden väl investerad, säger Karin Hedén, hållbarhetsstrateg på White.

Vasakronan valde att handla upp rivningsentreprenör i projektet utifrån demonterings- och återbruksaspekter. White ansvarade för att planera och samordna återbruket, och i det arbetet ingick också att informera andra om -och nybyggnationsprojekt inom Vasakronan såväl som andra fastighetsägare, leverantörer och återbruksfirmor om vilka material som fanns i Kromet och som de i sin tur kunde använda sig av.

 

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, beskriver målet om att återbruka och återvinna till fullo som ambitiöst. Kanske till och med orealistiskt.

Vi var medvetna om att det är svårt att uppnå 100 % återbruk. Men siktar vi inte högt blir vi kvar i komfortzonen. Nu tvingar vi oss att flytta fram gränser, lyfta på alla stenar och funderar över hur vi kan göra saker på ett annat sätt.
Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan

Trots den höga ambitionen blev fullständigt återbruk och återvinning omöjligt i nedmonteringen av Kromet. Dåtidens byggmetoder gör att material inte kan skiljas från varandra med de processer som finns idag, och en del produkter i en byggnad förstörs vid rivning. Så blev fallet även i Kromet.

 

– Vi försökte återanvända stålstommen på översta våningsplanet, men för att lyckas fullt ut hade det krävts en mycket komplicerad demontering. En av nycklarna för att i framtiden göra fullständigt återbruk möjligt är att redan i byggprocessen planera för att en byggnad ska kunna demonteras resurseffektivt, säger Karin Hedén.

 

Tillsammans med alla andra lärdomar från arbetet med Kromet ligger den insikten nu till grund för framtida satsningar på återbruk och materialåtervinning, både hos Vasakronan och hos återbrukssamordnande White. Karin Hedén på White är hoppfull för inför framtiden.

 

– Det går att återbruka mer än vad många tror! I Kromet har vi tillsammans med Vasakronan samlat på oss massor av kunskap om hur vi kan skala upp återbruksarbetet i byggskedet. Den stig vi har börjat trampa upp nu är den enda möjliga vägen framåt för en hållbar framtid i våra städer, och Kromet visar tydligt att vi måste hjälpas åt att riva hindren.

 

Foto och film: Alana da Silva

Contact Person

Karin Hedén

Karin Hedén

Hållbarhetsspecialist

Göteborg

+46 31 60 87 30

Dela gärna!