Berga Trädgårdsstad – en hållbar livsmiljö i balans med naturen

Lämna tillbaka lika mycket som du tar. Spara halva tomten från bostadsbyggande och balansera ny bebyggelse med utveckling av odlings- och naturmark. Det är utgångspunkten i vårt förslag för utvecklingen av Berga Trädgårdsstad i Eslöv.

Som ett av tre kontor har vi fått uppdraget att ta fram ett förslag för utvecklingen av Berga Trädgårdsstad, ett område i östra Eslöv som idag är jordbruksmark men som i framtiden ska omfatta cirka 360 bostäder.

En ny stadsdel som skapas från grunden är en utmaning och ett ansvar. Vårt förslag är en hållbar livsmiljö i balans med naturen. En sådan miljö kan inte enbart erbjuda bostäder, den måste också stärka kopplingarna till det omgivande natur- och jordbrukslandskapet och balansera människors och naturens välbefinnande.
Åsa Bjerndell, arkitekt, White Arkitekter

För att uppnå balansen förtätas halva tomten med en resurseffektiv trädgårdsstadsstruktur medan den andra halvan reserveras för regenerativ, lokalförankrad matproduktion, odlingslotter, vild och rekreativ naturmark och solceller kombinerat med odling och djurhållning. Koldioxidskulden för nybyggnationen kan på så sätt balanseras genom att långsiktiga kolsänkor skapas på den sparade åker- och naturmarken. De två delarna möts i ett antal publika platser och byggnader. Runt dessa strategiska projekt med fokus på odling, matförädling och naturpedagogik byggs det sociala livet för boende och besökare.

Utöver den sparade åkermarken behöver grönytorna inne i trädgårdsstaden anläggas på ett sätt som ökar den biologiska mångfalden på helheten och som skapar  resiliens mot klimatförändringar. Alla hus har en mindre privat trädgård eller bostadsgård och i kvartersstrukturen finns samfälligheter där boende kan få tillgång till en odlingslott eller plats i ett gemensamt växthus.

Förslaget har med detta satt extra fokus på  det sjätte målet i EU:s taxonomi, som säger att det är avgörande för mänsklighetens överlevnad att värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemens olika tjänster. Vårt förslag är platsspecifikt för utveckling av Berga Trädgårdsstad men är också en framtidsmodell, ett debattinlägg och ett konkret pedagogiskt exempel på stadsutveckling i balans med naturen.

Kontakt

Åsa Bjerndell

Åsa Bjerndell

Arkitekt, Kontorsledning

Malmö

+46 40 660 93 36

Göran Wihl

Göran Wihl

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 06

Dela gärna!