Andraplats i tävlingen om en ny Multisportbyggnad i Malmö

NCC:s och White Arkitekters gemensamma förslag i anbudstävlingen om en ny Multisportbyggnad i Malmö, utlyst av Malmö stad, prisades i dagarna med en andraplats. Vårt fokus har varit att skapa en viktig offentlig byggnad för staden och en föregångare inom innovativ hållbarhet, med fokus på både klimateffektiva och cirkulära lösningar samt på tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor.

Malmö stad ska under de kommande åren ytterligare stärka och modernisera Stadionområdet, en central del av staden med fokus på idrott, utbildning och evenemang. Redan idag är Stadionområdet en betydande plats för idrott och utbildning i Malmö, men ambitionen är att göra området ännu mer mångsidigt och stärka dess nationella position. Här planeras nya byggnader och faciliteter som kommer att göra Stadionområdet till idrottens centrum, en framstående evenemangsarena och ett nav för idrottsutbildning. I samband med denna satsning utlystes en anbudstävling för en ny multisportbyggnad som nu avgjorts, och där vårt och NCC:s gemensamma förslag kom på en andraplats. Vi gratulerar varmt Skanska och Wingårdhs till vinsten!

I vårt förslag lyfter vi fram Multisportbyggnaden som Malmös nya ikon, en viktig offentlig byggnad som både blir en föregångare inom innovativ hållbarhet och en betydande investering i folkhälsan.
David Karlsson, Affärschef, Syd, NCC Building Sweden

Vår ambition är att byggnaden ska ta plats som en solitär i området och att gestaltningen som helhet ska spegla vår tid, förmedla en ambitiös hållbarhetsprofil och bidra till att stärka Stadionområdets identitet.

Samspel mellan verksamheterna i byggnaden och omgivningarna

Vårt byggnadskoncept tar avstamp i Malmö stads idéskiss för hur byggnaden ska samspela med sin omgivning. Byggnadens centrala rum utformas likt en lykta ut mot parken där konstruktionen blir en viktig del av arkitekturen som en förmedlare av idrottens dynamik och rörelse. Det centrala rummet flankeras av två lameller som samspelar med de gavelställda bostadshusen längs John Ericssons väg. En sockelvåning sveper runt hela kvarteret och får en sekvens med nischer som markerar entréer och erbjuder sittplatser med gynnsamt mikroklimat.

Placerad i mötet mellan Pildammsparken och det nya Stadionområdet, blir byggnaden en naturlig mötesplats och entré för hela området. Den får en stark närvaro i stadsbilden och ska upplevas som öppen och välkomnande för alla.
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White

Multisportbyggnaden tecknar sig som en lykta mot Pildammsparken.

Byggnadens olika funktioner

De olika funktionerna i huset är placerade för att skapa både tydliga hemvister för de olika verksamheterna samt spännande synergier mellan funktioner samt mellan byggnaden och staden.

  • Multisportbyggnaden bjuder in med en generös entré mot torget i öster och övriga tre sidor gestaltas med öppenhet och transparens och får entréer som underordnar sig huvudentrén. Foajén mot torget är dimensionerad för stora evenemang och blir i vardagen en flexibel yta och mötesplats som kan nyttjas av alla i huset.
  • En generös trappa leder besökaren från foajén till läktarens övreplan. Från den övre foajén kan publiken blicka ut över Stadionområdet i söder och från läktaren kan publiken ta in den vackra utsikten över Pildammsparkens trädkronor.
  • Utmed den södra fasaden finns spelaringångar som kopplar direkt in till omklädningsrum och vidare in till planen och foajén.
  • I det nordvästra hörnet placeras foajén till hotellet och elevhemmet och servering med koppling ut till det gröna stråket. Här finns plats för uteservering och informella sportytor i kvällsolen aktiverar platsen och förmedlar idrottsaktivet utanför byggnaden.
  • Basketplanen annonseras i byggnadens nordöstra hörn mot Pildammsparken och får en egen separat entré mot norr.

Utanför elevhemmet och hotellet i väster finns plats för uteservering och informella sportytor i kvällsolen vilket aktiverar parkstråket och förmedlar idrottsaktivet utanför byggnaden.

Hållbarhet idag och över tid

Projektets höga miljö- och klimatambitioner har format vår gestaltning för byggnaden I allt från byggnadens volym och placering av funktioner till dagsljus och enskilda material både exteriört och interiört. Ett “less is more-perspektiv ” med rätt material på rätt plats, hållbara material val som åldras med värdighet i kombination med minimering av onödiga ytskikt och att alla delar ska kunna demonteras.

Vi har valt en homogen materialpalett och färgskala bestående av trä, keramik, fiberbetong, glas och återbrukat tegel. Material som är olika i matthet, blankhet, djupverkan och textur ger variationsrikedom och skapar en byggnad som är lika vacker i regn som i solsken.

Projektets höga miljö- och klimatambitioner har format byggnadens gestaltning – allt från byggnadens volym, placering av funktioner till dagsljus och enskilda material både exteriört och interiört.

I vårt förslag eftersträvar vi synergieffekter genom allt från stomval, byggelement, tekniska installationer och ytskikt för att minimera klimatpåverkan och möjliggöra anpassning till verksamhetsförändringar. Rätt kvadratmeter och kubikmeter är vår utgångspunkt för att kunna erbjuda ett ekonomiskt genomförbart förslag i såväl produktion som för drift och underhåll.

Vår design är en kompakt, yteffektiv byggnad med bra formfaktor där formen även ger begränsade transmissionsförluster, båda är grundläggande förutsättningar för att kunna nå en låg energiförbrukning.

Vår ambition i förslaget är att byggnaden ska bli en symbol och förebild för Stadionområdets satsning som Positive Energy District. Genom att arbeta med informerad design kan vi skapa en energioptimerad byggnad väl anpassad för de olika verksamheterna. Detta i kombination med en stor solcellsanläggning och tekniska lösningar i framkant gör att multisportbyggnaden främjar innovativ hållbarhet samt genererar en stor andel förnybar energi och lokal energiförsörjning.

Vår ambition i förslaget är att byggnaden ska bli en symbol och förebild för Stadionområdets satsning som Positive Energy District.

Gemensam takterrass mot söder.

Biologisk mångfald och klimatanpassning

Vårt koncept bidrar till en ökad biologisk mångfald genom stora takytor med sedum- och örttak, indragna terrasser i väster och öster med en variation av växtlighet och holkar och/eller bon. Den stora södervända terrassen har fått stora sammanhängande växtbäddar med varierat substratdjup vilket skapar goda förutsättningar för växter, buskar och mindre träd. De ger också attraktiva uterum och en fristad till insekter och till viss del även fåglar.

Med mycket träd av varierad sort på takterrasser tillsammans med sedumtak, biotoptak och fasadgrönska i sockelvåningen får vi lägre temperaturer på mark och i byggnaden – ett behagligare mikroklimat vilket både minskar kylbehovet i byggnaden och kan bidra till att sänka den så kallade heat island-effekten i staden. De gröna taken hjälper även till att fördröja dagvatten och vid extrema regn minskas omfattningen av översvämningar. Dagvatten tas om hand invändigt och blir en del av planens bevattningssystem samt spolning i toaletter. Om behov finns kan detta kompletteras med en öppen dagvattenhantering i anslutning till aktivitets- och parkytor i väster.

Interiör av hallen med koncept för konstruktion och dagsljushantering.

Vår ambition är att skapa en byggnad som verksamheterna och Malmöborna tar till sig och värnar om. En uppskattad byggnad lever ett långt liv. Det är en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna enligt oss.

Byggnadens sockelvåning binder ihop hela byggnaden och utformas med nischer för entreér och sittbänkar.

En öppen och välkomnande plats för alla

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Multisportbyggnaden är till för alla Malmöbor, och då behöver den också utformas för många olika behov. I vår skiss är flexibel användning, gemensamma mötesplatser, tillgänglighet, integritet och trygghet viktiga ledord som har varit med och format förslaget. Att dessutom involvera brukargrupper i ett potentiellt nästa skede är en självklarhet, både för ett lyckat resultat samt för att stärka känslan av delaktighet för dem som ska använda miljöerna.

Vår ambition är att skapa en byggnad som verksamheterna och Malmöborna tar till sig och värnar om. En uppskattad byggnad lever ett långt liv. Det är en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna enligt oss.

Bilder: Aesthetica.Studio och White Arkitekter

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 63

Karin Jakobsson

Karin Jakobsson

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 44

Dela gärna!