Andra plats i tävling med återbruk som bärande idé

Under hösten 2022 bjöd Norrköpings kommun in till markanvisningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping. Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Bakgrunden till tävlingen är att utmana branschen i innovativa hållbara lösningar för en minimal klimatpåverkan.

Tävlingsuppgiften var att gestalta bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet med höga klimatkrav. Förslaget skulle bland annat minimera utsläppen av CO2 med ambitionen om att klimatdeklarationen redovisade 40 procent lägre CO2-utsläpp jämfört med median för flerbostadshus. Det skulle också främja cirkulära processer i arkitektur och byggande med krav att projektet skulle producera mer förnybar energi än vad som används under ett år.

Tillsammans med Sveafastigheter, E.ON Sverige och KTH tog vi fram förslaget Hemmahamn, ett spjutspetsprojekt inom cirkulärt byggande där återbruk av tung stomme för första gången drivs inom ett storskaligt bostadsprojekt i Sverige. Höga krav på återbruk fanns även för klimatskalet. Vår avsikt var att genom det byggda exemplets positiva kraft bana väg för storskaligt återbruk inom byggbranschen i Sverige. Tillsammans med experter inom både akademi och näringsliv ville vi driva den gröna innovationen till sin spets med både innovativa tekniska system såsom energiproduktion och lagring, design med återbruk och för demonterbarhet och ett helhetsgrepp som skapar resiliens och en hållbar arkitektur för framtiden.

Med goda lösningar är förslagets klimatavtryck lågt. Den cirkulära processen är i allmänhet pedagogiskt, trovärdigt beskriven och är också en stor del av arkitekturen. Möjligheten till återbruk av tung stomme sticker ut och skulle vara nästintill unikt.
Ur juryns motivering

Det mest banbrytande som föreslås är att återbruka befintliga HDF-bjälklag till 50 procent, resterande stomme skulle utföras med grön betong. Fasader skulle uppföras med 100 procent återbrukad eller biobaserad råvara. Vår tanke var att låta det återbrukade få bli en tydlig del av gestaltningen. Fasaden mot parken och Varvsgatan skulle utformas genom att använda återbrukad plåt. Genom digital designmetodik möjliggörs en hög grad av återbruk samtidigt som man har stor kontroll över gestaltningen. En tegelbeklädd sockelvåning skulle gå hela vägen runt kvarteret och slammas på ytan vilket hade gjort det enkelt att även här jobba med återbrukat material och ändå få ett enhetligt yttre.

Ett ledord i förslaget var också att utforma för demonterbarhet för att bidra till en mer cirkulär byggbransch så att nästa generation byggnader är mer förberedda att använda byggnaderna som framtida materialresurs. För kompletterande byggdelar sattes ett mål kring 80 procent biobaserad eller återbrukat material, ett mål som kontinuerligt skulle följas upp under processen. Totalt sett var klimatpåverkan för förslaget beräknat till 145 kgCO2e/BTA.

Under tävlingen hann vi etablera samarbeten och ta fram en gemensam strategi och metodik för återbruksprocessen. Kartläggning och inventering av byggnader har genomförts och möjliga donatorbyggnader identifierats – givetvis är detta en process som vi nu vill ta med oss och applicera i ett projekt som blir byggt.

Branschen behöver gå från ord till handling och skala upp återbruk för att få ett kraftfullt verktyg att minska klimatpåverkan i samband med byggnation.
Elin Sandström, Hållbarhetsspecialist

Grattis Kaminsky Arkitektur och Mareld landskapsarkitekter till ett fint förslag och vinst i tävlingen.

Se hela vårt förslag här.

Dela gärna!