Agora – en kreativ mötesplats för hela Linköping

I Linköping byggs nu en modern och spännande kulturbyggnad. Agora, som ritats på uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter, blir ett vardagsrum och en helhetsupplevelse för kreativ verksamhet för alla Linköpingsbor.

Ett kulturhus förankrat i ett unikt område med karakteristisk trafikseparering placeras på en angiven plats som angränsar mot ett inre sammanhängande grönområde, Skäggetorpsskolan och idrottshallen. Här bildas ett intressant sammanhang för en ny och viktig social mötesplats för hela Linköping.

 

Platsen omgärdas av trädalléer och de kringliggande byggnaderna har angivit Agoras höjd. I gestaltningen och materialval för huset har utmaningarna bland annat funnits i hur huset ska förhålla sig till befintlig bebyggelse.

En femkantig form ska locka till rörelse runt om byggnaden och skapa platser mot söder och sydväst. Entrén är placerad i sydväst mot den öppna platsen och knyter an till Skäggetorpsskolans västra entré och idrottshallen.

 

 

Agora har ett samtida och lekfullt uttryck, där fasaden med sin svarta stående träpanel förstärker byggnaden vertikalt och skapar kontrast mellan ute och inne. Den svarta färgen lyfter fram de omgivande trädens bladverk och säsongernas skiftande kulörer.

 

De stora fönsterpartierna har fasade sidor och skapar på så sätt ett spännande uttryck både på in- och utsida. En viktig del i husets arkitektur är avsaknaden av baksidor: på så sätt skapas trygghet runt om samtidigt som det inbjuder till nyfikenhet.

Utmaningen har varit att koppla ihop många olika funktioner på en ny sammanhållen mötesplats för Linköping. Vi har i ett tidigt skede kunnat använda oss av VR för att gå in i huset, uppleva skalan och förutse hur rummen kommer att upplevas. Det har varit en stor tillgång i projektet.
Camilla Smedéus, ansvarig arkitekt

Den kreativa kärnan i Agora utgår från biblioteket där möjligheter till utveckling, medskapande och upplevelser av kulturella och kreativa uttryck står i centrum. Här finns också en teaterscen som möter Riksteaterns scenstorlekskategori för gul scen, utställningsytor, lokaler för musik, ateljé, digitalstudio, studierum, café, arbetsmarknadsrum och residensboende för besökande konstnärer.

De olika delarna skapar tillsammans en helhet och ett sammanhang.

Vi har inspirerats av verksamhetens behov – att få ihop en miljö som fungerar och är inspirerande för så många som möjligt, både de som arbetar i Agora och för besökare. Samtidigt ska miljön vara tålig och hållbar över en lång tid framöver, en plats att återvända till.
Ingrid Ehrnebo, inredningsarkitekt

Ett rum för rörelse och med inblick i de olika aktivitetsrummen ger ett varmt välkomnande med genomsikt genom huset. Den publika delen med full takhöjd i två våningar skapar rymd medan den östra delen som är indelad i två plan är mera sluten. Biblioteket finns i fonden av entréaxeln och har utblick mot grönområdet i norr och väster. Teaterscenen mot söder är placerad för att även kunna öppnas upp utåt och möjliggöra utomhusteater.

Agora genomsyras av medvetna materialval som tål att synas och åldras. Utvändigt det svarta, invändigt obehandlat trä – enkelt, naturligt och med en spännande kontrast mellan ute och inne. En byggnad för kreativ verksamhet.

 

Första spadtaget togs i augusti 2017 och våren 2019 står Agora klart för invigning.

Mer om Agora

Läs mer om Agora och verksamheten på Linköpings kommuns webbplats.

Dela gärna!