Vivalla, Örebro

Vivalla, Örebro

Vivalla är en stadsdel strax utanför centrala Örebro. Byggd i slutet av 60-talet är stadsdelen tveklöst en solitär – stor som en mindre svensk stad men utan småstadens variation och innehåll och avskuren från resten av staden. Vi har jobbat med förnyelsen av Vivalla sedan 2009 och det målmedvetna arbetet tillsammans med Örebrobostäder har gett tydliga resultat.

Trygghet och inkludering

För drygt tio år sedan fick White uppdraget att ta fram underlag för en generalplan för Vivalla som skulle möjliggöra ett socialt, arkitektoniskt och ekonomiskt helhetsgrepp. Husen var tekniskt uttjänta och Örebrobostäder stod inför kostsamma renoveringar. Nu gällde det att se helheten och planera för en förnyelse av stadsdelen som adresserade de stora problemen med socialt och ekonomiskt utanförskap. Varje liten renoveringsinsats måste ses som del av helheten för att skapa en tryggare stadsdel och ett grannskap där de boende känner att de får ta plats.

Att ta sig till och från Vivalla till fots eller med cykel upplevs otryggt och underprioriterat. Fågelvägen är det inte långt till centrala Örebro men stadsdelen ligger avskild bakom motorvägen, otillgängliga grönkilar och ett handelsområde som vänder baksidorna mot Vivalla.

Kund: Örebrobostäder
Projektstart: 2009
Foto: Magnus Wahman, Nadja Odenhage

Vårt huvudgrepp för att bryta upp den storskaliga planformen blev att jobba med de offentliga rummen.

Genom att flytta entréerna på utvalda hus från husets östra långsida till den västra skapade vi entréplatser där grannarna möts. På strategiska platser revs hus för att ge plats till stora gröna bostadsgårdar. Det fanns mycket gångvägar och gröna ytor i stadsdelen men de var otydligt programmerade och otrygga och genom en tydligare indelning i offentliga och halvprivata rum skapade vi förutsättningar för de sociala ”revir” som vi människor behöver för identifikation, gemenskap och trygghet.

Vivalla är nästan unikt homogent för ett så stort område. Småskaligt när det gäller hushöjder men storskaligt genom att det finns väldigt många hus av samma sort. Raka lameller och radhus. Staden Vivalla behöver andra upplåtelseformer och bostadsmiljöer, och en mer varierad arkitektur.
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt

Olovlig bilkörning på cykelvägar var vanligt förekommande – inte konstigt när det kan vara flera hundra meter att bära matkassarna och bilinbrott på de avskilda parkeringsytorna är vanligt förekommande. Därför skapade vi tydliga gaturum där man kan parkera nära bostaden och ha uppsikt över bilen. Och är jag inte hemma så är grannen det. De nya nord-sydliga gatorna ger också nya sätt att röra sig, bjuder in mot det omgivande gatunätet och skapar möjlighet att koppla till omgivande stadsdelar.

Och resultaten lät inte vänta på sig. Av 720 inrapporterade brott eller incidenter 2018-2019 var bara sex stycken i den del av Vivalla som vi har utvecklat.

Vi gör någonting väldigt rätt här. När det blir så här fint och fräscht i ett område tar även de boende ett större ansvar – ingen ska komma och förstöra för dem.
Peter Hovlund, distriktschef på Örebrobostäder

Kvarteret Hjärtaskogen

Målet för den första förnyelseetappen var att skapa unika kännetecken för kvarteret och med nya upplåtelseformer attrahera nya kundgrupper för att bidra till en befolkningsstruktur som mer liknar kommunen som helhet. Örebrobostäder visade en stark vilja till förändring men på ett sätt som tillvaratar de kvaliteter som finns i form av bl.a. låg skala, bilfria promenadstråk och de karaktäristiska röda tegelfasaderna.

Vi är väldigt nöjda med den arkitektur vi lyckades åstadkomma i kvarteret Hjärstaskogen, trots pressad ekonomi. Att fönster skulle sättas igen av energibesparingsskäl nyttjade vi för att skapa mer varierade fasader och istället för fläktrumslådor på taket har vi gett några av husen branta tak som bidrar med arketypiska husfomer – ”riktiga hus” med ventilationshuvar samlade i något som ser ut som skorstenar.

Det jag är mest nöjd med så här långt är att vi lagt grunden för att Vivalla på sikt ska kunna växa ihop med den kringliggande staden. Förnyelsen har skett med respekt för att det här är mångas hembygd sedan länge och att Vivallaborna ska få uppleva att de får något för sina höjda hyror.
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

Elin Grönberg

arkitekt

Oskar Widlund

uppdragsledare ombyggnad

Helene Eriksson

uppdragsledare ombyggnad

Maria Nilsson

medverkande

Mirwais Elham

medverkande

Ulla Spaak

medverkande

Antony Saade

medverkande

Nils-Erik Norberg

medverkande

Anna-Johanna Klasander

stadsbyggnad

Gustav Fornwall

uppdragsledare planering

Andreas Milsta

Ljusdesign

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...