Maja Beskowskolan

Maja Beskowskolan

Återbruk av epoker gav en ny attraktiv skola. Maja Beskowskolan är ett exempel på att man genom att renovera och återbruka det befintliga, avsevärt kan minska klimatutsläppen. Dessutom är det en kreativ utmaning att kunna skapa nya, attraktiva miljöer av det som redan finns.

Kund: Umeå kommun
Plats: Umeå
Status: Färdigställt 2019
Miljö: 10 000 m2 solceller, total klimatpåverkan 130 kg CO2e/m²
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Foto: Andreas Nilsson, Christer Andersson

Om- och nybyggnation med hänsyn till det befintliga stod i fokus när vi fick i uppdrag av Umeå kommun att utforma den nya Maja Beskowskolan. Den ursprungliga byggnaden var från 1950-talet med en tillbyggnad från 1980-talet. Efter flera år av problem med fuktskador, byggnadsrelaterad ohälsa, svårigheter att locka elever och negativa rykten gjordes ett omfattande omtag. Byggnaden evakuerades 2016, totalrenoverades och kunde därefter återinvigas 2019.

Redan från början sattes tre mål. Det första var att ”Skapa trygga gränser”, skolan måste präglas av trygghet in i minsta detalj liksom i helheten. Alla elever har till exempel ett hemområde som bidrar med en rumslig och social tillhörighet och trygghet. Glaspartier ger en visuell kontakt mellan rummen och bidrar till öppenhet och trygghet. Det andra målet ”Var sak har sin tid” beskriver gestaltningsidén att bevara mycket av identiteten i 50-tals och bejaka 80-tals arkitekturen. Den tredje målsättningen, att ”Skapa en hållbar symbol”, manifesterades i en ny entrébyggnad med en stark, samtida karaktär uppbyggt i trä. Hela projektet har klassats som Miljöbyggnad Silver.
 

Målsättningarna bottnade i en tidig hållbarhetsanalys. Genom att utgå från det befintliga och lägga fokus på transformation och cirkularitet, kunde man minimera behovet av att bygga nytt. De två olika befintliga delarna av skolan renoverades med utgångspunkt i respektive tidsepok. I 50-talsdelen kunde stora delar av de befintliga lokalerna bevaras. Många av materialen var av hög kvalitet, såsom kalkstensgolv, tegelväggar eller trappor och dessa kunde återanvändas. I 80-talsdelen krävdes en mer omfattande renovering, framförallt på grund av problem med fukt och dåligt dagsljus, men stommen kunde bevaras.

Det finns betydande miljövinster med att bygga om istället för att bygga nytt, men det är angeläget att hålla nere avfallsmängderna och återbruka så mycket som möjligt. Vid en jämförelse med andra projekt visar det sig också att kostnaden per kvadratmeter är betydligt lägre än för en nybyggnation. Projektet har visat på hur attraktivt det är att arbeta med hållbarhet som ett helhetsgrepp, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi har visat att det faktiskt går att vända trender. 2019 var det ett enormt söktryck på skolan vi fått ett bra kvitto på att arbetet varit lyckosamt.

Kontakt & Team

Marianne Rutberg

Stina Nordström

Anna-Carin Dahlberg

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...