Ankerhagen i Hamar, Norge

Ankerhagen i Hamar, Norge

Med förslaget ”Ankerhagen – med hjärta för naturen” vill White tillsammans med Scandinavian Property Group AS att utforma Hamars mest innovativa, gröna och hållbara bostadsprojekt i trä, bestående av 250 bostäder med gemensamhetsfunktioner.

Kund: Hamar kommune
Plats: Hamar, Norge
Status: tävlingsvinst 2022, programhandling som underlag för detaljregulering 2022/ 2023
Area: ca. 22 000 kvm
Bilder: Luxigon & White view

I förslaget Ankerhagen – med hjärta för naturen erbjuds ett levande bostadsområde med plats för spontana möten och där grannar ges möjligheten att enkelt lära känna varandra. Med kvalitetsrika och innovativa lösningar ska projektet bidra till ökat välbefinnande, gemenskap och mångfald samt bidra till ett lägre klimatavtryck som gynnar både människan och planeten. Flexibilitet, robusthet och användandet av lokalproducerat trä bidrar även till att projektet är hållbart över tid.

Ankerhagen ligger centralt i Hamar, men präglas mer av den närliggande Ankerskogen som bara ligger ett stenkast från tomten. De vackra natur- och rekreationsområden tillvaratas och stärks ytterligare i det nya bostadsområdet genom frodiga gårdsrum, det samlande grönområdet centralt i området och gröna stråk för gång och cykel som kopplar området till sina omgivningar. Samspelet mellan hus, uterum och omgivande landskap är en viktig utgångspunkt i projektet som syftar till att stärka platsens unika blågröna identitet.

På fotgängarnas premisser

”Ankerhagen ligger nära stadens alla faciliteter. Förutsättningarna finns för att skapa en boendemiljö på fotgängarnas och de cyklandes premisser. I projektet har vi tillrättalagt så att man kan leva ett liv där man väljer att gå och cykla i stället för att köra bil. ”
Mads Engh Juel, ansvarig landskapsarkitekt

Den överordnade intentionen för det nya området är fyra bostadskvarter organiserade kring ett gemensamt grönområde. Detta område är ”navet” i grannskapet med tillrättalagda gemensamhetsutrymmen både inne och ute. Kvarterstrukturen ger även goda solförhållanden samtidigt som utsikten säkras för de boende, antingen till de frodiga gårdsrummen eller över de närliggande grönområdena och sjön Mjøsa längre bort. Ett sydvästvänt stråk för gående och cyklande orienterar det gemensamma grönområdet mot Hamar centrum. Ett tvärgående stråk i motsatt riktning förbinder det samma grönområde till det närliggande skogsområdet och historiska Villa Lundo med sin vackra trädgård.

En mångsidig bomiljö för stabilitet och ökad tillhörighet.

För att främja gemenskap, trygghet och mångfald utformas en mångsidig boendemiljö i form av olika boendetyper och storlekar, från studentlägenheter till omsorgsboende och radhus. Gemensamma sociala ytor och utrymmen såsom festlokal, träningsrum och cykelverkstad, i kombination med delningsekonomi, är centrala åtgärder för att motverka ensamhet och bidra till ökad tillhörighet och på sikt en bättre folkhälsa för det boende.

”I bostadsområdet Ankerhagen är det tänkt att människor ska kunna bo i samma område längre. Från att börja sin bostadskarriär som ung student med en liten lägenhet, via köp av större lägenhet eller radhus vid etablering av familj och eventuell senare i livet nedskalera utan att kompromissa på kvalitet. Detta skapar tillhörighet som bidrar till omsorg både för sina grannar och för sin närmiljö”.
Anna Nilsson, ansvarig arkitekt.

Hantering av dagvatten som en kvalitativ resurs
Tomten har 14 m höjdskillnad från norr till söder. För att skapa naturliga övergångar till omkringliggande landskap har det varit viktig att anpassa det nya bostadsområdet och dess kantzoner till befintlig terräng. Den stora höjdskillnaden på tomten gör att mycket dagvatten samlas i dess lägsta punkt, men ett konsekvent landskapsgrepp sörjer för att vattnet fördröjas innan det hamnar där. Ett rikt inslag av vegetation, naturlig infiltration, vattenspeglar och regnbädd med träd i gaturummen sörjer för att dagvatten tas hand om som en resurs i området och inte ett problem. Parkeringskällare är reducerad till ett minimum och organiserad bortanför grönstråken, så att stora vackra träd kan växa här i ett längre perspektiv.

Trä!

Trä är det huvudsakliga materialet både gällande konstruktion och fasadklädning. Genom att använda ett lätt och kortrest material minskar behov för långa transporter samtidigt som det bidrar till värdeskapande i Hamarregionen. Vi är också intresserade i de hälsomässiga vinsterna som uppnås genom användning av naturmaterial och att mental och fysisk hälsa stärks genom naturen och landskapet i vår närmiljö. Genom att kombinera riktig byggmetod och materialval samt förstärka närheten till naturen har detta projekt möjlighet till att bli banbrytande vad gäller hållbart byggande, både ur ett ekologisk och ett socialt perspektiv.

Kontakt & Team

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Arkitekt

+47 480 707 36

Mads Engh Juel

Rasmus Jørgensen

Hanne Finseth

Claudia Laarmann

Tobias Wihl

Silje Heggdal

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...