Aktiv kostnadsstyrning

Aktiv kostnadsstyrning

Aktiv kostnadsstyrning är en tjänst som vi utvecklat på White och som säkerställer att din vision leder fram till ett genomförbart projekt. Det ger alla aktörer i ett byggprojekt en optimerad styrning mot budgetmål samt övergripande kontroll över kostnader. Processen effektiviseras, vilket både sparar resurser och tid för dig som kund. Vi hjälper dig exempelvis med att fatta kostnadsmedvetna beslut om fasad, stomme, planlösning eller material.

Hög arkitektonisk kvalitet inom givna kostnadsramar

Aktiv kostnadsstyrning innebär att vi löpande arbetar med kalkylering för att vara medvetna om, ta ansvar för och styra kostnaderna i projektet. Konkret betyder det att våra digitala modeller kopplas samman med kalkylprogram under hela projektets gång. Med vår tjänst minimerar du risken med dyra och försenande omtag.

Genom att tillföra integrerad kalkylatorexpertis i projektets alla skeden fås en hög arkitektonisk kvalitet inom givna kostnadsramar.

Med en iterativ process där arkitekt och kalkylator skissar — räknar — skissar — räknar ringar vi tidigt in de stora kostnadsposterna. Detta medför att vi kontinuerligt kan styra utvecklingen av projektet fram till färdiga handlingar. Kalkylnivån kan anpassa sig efter ert behov och projektets förutsättningar — från grov till detaljerad.

Den kontinuerliga ekonomiska styrningen och uppföljningen säkerställer omedelbar feedback på genomförbarhet och minskar därför risken för omprojekteringar och ofrivilliga kvalitetssänkningar. Skisser som följs av kalkyler utgör underlag för kunden i sin beslutsprocess.

Aktiv kostnadsstyrning passar alla kunder! Genom att precisera vilka investeringsmål du har för oss, tar vi utifrån detta fram en kundanpassad rimlighetsbedömning. Ibland fungerar inte visionen utifrån den givna budgeten och här kan vi effektivt hjälpa dig att komma vidare i processen.
Lilly Duong, kalkylingenjör på White

Fördelar för dig som kund

 • Bättre styrning mot budgetmål/strategier
 • Arkitektoniska kvaliteter bibehålls (gestaltning/funktion)
 • En hög medvetenhet om vägledande kostnader i projektet behålls under processen
 • Du får ett bra underlag och stöd till upphandling och framför allt kunskap om speciallösningar
 • Fördyrande omarbetningar undviks
 • Kontroll av CO2-avtryck
 • Säkrare underlag för beslut under processen
 • En kalkylator som är väl insatt i ditt projekt

Så här arbetar vi!

 1. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en gemensam och förankrad målbild som styr projektets alla aktörer. De ekonomiska ramarna och projektets hållbarhetsmål är självklara förutsättningar för den bästa helheten.
 2. Genom att vi i projektteamet agerar längs med projektens tidigaste skeden – utifrån en medvetenhet om de kostnadsdrivande faktorerna – hittar vi lösningarna som hanterar hög arkitektonisk kvalitet. Självklart med hållbarhet inom genomförbara ramar.
 3. Den kontinuerliga ekonomiska styrningen, liksom uppföljningen minimerar risker längst med projektets gång. Skisser som följs av kalkyler skapar underlag för dig att väga värde mot kostnad i sin beslutsprocess. På så sätt minimeras samtidigt risk för kostsamma omtag.
 4. De tidiga kalkylerna utgör ett underlag för effektivt framtagande av mer detaljerade kalkyler, liksom en effektivare process för upphandling och offertförfrågan.
 5. Genom gemensam utvärdering av projektets utfall, i kvalitet och kostnad, utvecklar vi vår framtida precision tillsammans.

Ekonomisk hållbarhet och trygghet

Aktiv kostnadsstyrning ger bättre ekonomisk hållbarhet i byggprojekt. Ett exempel är nya Westerlundska gymnasiet, där vi för Enköpings kommun gjort förstudie, hållbarhetsprogram, programhandling och sommaren 2021 påbörjas bygghandlingsprojektering. Gymnasiet byggdes under 1960- och 1970-talet och lokalerna är mycket slitna och har stora problem med både värme och ventilation. Kommunen konstaterade att renovering skulle bli för dyrt och därför byggs en helt ny skola för 1 600 elever som planeras stå klar höstterminen 2024.

Jag vill fortsätta jämföra kostnader i olika byggtekniker, material och lösningar under projekteringen med hjälp av en kalkylator. Jag kan verkligen rekommendera aktiv kostnadsstyrning.
Patrik Törnevik, projektledare Enköpings kommun

Projektledning på White

I takt med att utvecklingen av våra byggda miljöer blir alltmer komplex, krävs riktigt kompetent och vass projektledning. Att bygga är en process. Den startar med din vision. Genom att ställa rätt frågor definierar vi en gemensam målbild och skapar underlag för lösningar som är hållbara, både idag och i framtiden.

Läs mer om projektledning på White här »

 

Vill du veta mer om aktiv kostnadsstyrning? Kontakta oss!

Ulrika Wallin

Ulrika Wallin

Projektledare

Stockholm

+46 8 402 25 56

Lilly Duong

Lilly Duong

Stockholm

+46 73 613 84 93

Dela gärna!