Ljus

För oss är ljus ett verktyg för att skapa hållbara livsmiljöer i en arkitektur som berör och sätter livet i centrum. Vi ser ljus som en integrerad del i gestaltningsprocessen i arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt. Först då kan vi ta till vara ljusets möjligheter fullt ut.

Vår kompetens inom ljusområdet finns samlad inom Whites ljusnätverk och omfattar såväl dagsljus som elljus. Teamet består av arkitekter, ljusdesigners och miljöspecialister som med gedigen erfarenhet av praktik, forskning och utbildning bidrar till att driva utvecklingen.

 

Ljusnätverket fokuserar på metodutveckling och kunskapsspridning internt och externt som ger stöd till praktisk tillämpning i projekt. Utvecklingsarbetet inom nätverket prioriterar särskilt tre områden; att stärka dagsljuskvaliteter i stadsplanering, att integrera dagsljus och elljus i den arkitektoniska gestaltningen och att utveckla staden under mörka timmar.

 

Stärka dagsljuskvaliteter i stadsplanering

Ökad förtätning och tuffare energikrav ställer nya krav på hur vi hanterar dagsljus i våra städer. Genom egen forskning och metodutveckling i projekt bidrar White med kunskapsfördjupning och extern kunskapsspridning kring dagsljusstrategier i tidiga skeden. Genom föreläsningar för stadsbyggnadskontor, skrifter och utställningar deltar vi aktivt i debatten om dagsljusets roll i stadsplaneringen. Vi har utvecklat en metodik för att, i tidiga skeden, effektivt analysera hur bebyggelsens struktur och utformning kan säkra tillgången till dagsljus i interiöra och exteriöra miljöer.

 

Bilden ovan är ett utdrag ur en film som, inifrån fem olika vardagsrum, beskriver dagsljusets rörelse och föränderlighet över ett dygn. Filmen ingick i ett temarum om dagsljus på utställningen BO.NU.DÅ, 2016 som debatterade bostadsfrågan och stadsutvecklingen. Filmen illustrerar hur utformningen av stadsplan, byggnad och rum inverkar på upplevelsen av dagsljusets dynamik.

De täta bostadskvarteren i Gascoigne East, London, innebar utmaningar för att nå mikroklimatförhållanden med god tillgång till dagsljus och solljus. Analyser och beräkningar av Vertical Sky Component (VSC) och solljus genomfördes för att stödja designteamet genom hela processen.

Läs mer om Gascoigne East.

 

 

Dagsljus och elljus som en del av den arkitektoniska gestaltningen

Ljus är ett starkt verktyg för att skapa en sinnlig arkitektur som ständigt förändras.

Ljus är också en form av energi som arkitekturen bör förvalta som en värdefull naturresurs. Genom att gestalta samspelet mellan dagsljus och elljus kopplat till arkitekturens uttryck och funktion vid olika tider på dygnet vill vi skapa inspirerande och hälsosamma rum för människor som samtidigt minimerar byggnadens energianvändning.

 

Genom ett interdisciplinärt arbete av våra specialister inom ljus, arkitektur, hållbarhet och digital design utvecklar och prövar vi nya arbetssätt för att i tidiga skeden integrera behandlingen av dagsljus och elljus som en del av den arkitektoniska gestaltningen. Metoderna inkluderar både kvalitativa och kvantitativa värden och omfattar såväl digitala simuleringar som laborationer i skala 1:1.

 

Läs mer om projektet Studenthuset.

 

 

Under designprocessen för det Miljöbyggnad Guld-certifierade Studenthus Valla i Linköping utfördes dagsljussimuleringar i det tidiga designstadiet för att stödja den arkitektoniska gestaltningen.

Utveckla staden under mörka timmar

Genom att analysera, planera och gestalta staden utifrån de särskilda förutsättningar som råder när det är mörkt och nattens egna kvaliteter, bidrar vi till att skapa trygga och inkluderande städer som värnar natur- och kulturvärden och minskar den negativa klimatpåverkan.

 

Inom ljusnätverket har vi genom flerårigt arbete i teori och praktik särskilt utforskat hur ljus kan användas som ett kommunikations- och gestaltningsverktyg för att öka tryggheten och synliggöra kultur i människors vardagsmiljöer. Medborgarinvolvering används som metod för att stärka människors gemenskap med platsen och med varandra och göra natten till sin.

 

Ljuslab för barn och Ljuskonst i tunnlar är två exempel på projekt där ljuset är i fokus för en trygg vacker stad.

Ljuslab för barn – design som lärande och innovationskraft. White har tillsammans med Göteborgs Operan och Riksutställningar genomfört ett socialt innovationsprojekt som gett 1000 barn i Bergsjön möjlighet att uppleva ljusets magi och delta i ljussättningen av sin stadsdel.

Inom projektet Trygg vacker stad har vi i flerårigt samarbete med Göteborgs stad, konstnärer och tillsammans med boende förändrat upplevelsen av gångtunnlar som upplevts som otrygga.

Forskningsrapporter i urval:

Dagsljus i stadsplanering

Upplevt och uppmätt

 

 

 

Forskare i ljusnätverket

Malin Alenius, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc, doktorand KTH Arkitektur

Marie-Claude Dubois, miljöspecialist, arkitekt MArch, PhD, Associate Professor Lunds universitet

Christina Vildinge, designstrateg MFA, doktorand Handelshögskolan Göteborg

Dela gärna!