Vill du få bättre kontroll över ditt projekts klimatpåverkan och hjälp att välja de bästa lösningarna? Då är vår tjänst klimatsamordnare rätt val.

För att lyckas sänka klimatpåverkan i ett uppdrag gäller det att minimera utsläppen av växthusgaser i alla led – från material, energi och produktion till driftsskede.

Då krävs en tydlig målbild och tydliga förutsättningar redan i tidigt skede. Alla medverkande aktörer behöver arbeta tillsammans i en integrerad samverkansprocess med kontinuerlig uppföljning under hela projektets gång.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att minimera klimatpåverkan och nå era hållbarhetsmål utan att tumma på andra värden?

Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Som klimatsamordnare tar vi ett helhetsansvar för att driva en effektiv process genom hela projektet och säkerställa genomförandet av analyser och beräkningar.

Vår metod för aktiv klimatstyrning bygger på följande steg:

Formulera mål och upprätta klimatbudget
Tillsammans formulerar vi en gemensam målbild och förutsättningar för projektet.
Vi upprättar en klimatbudget som visar klimatpåverkan och möjliga balanseringsåtgärder på samma sätt som en ekonomisk budget visar kostnader och intäkter. Klimatbudgeten blir utgångspunkten för materialval och energioptimeringar under projektets gång.

Optimera design och genomföra klimatberäkningar
Såväl volym, form, materialval som energilösningar påverkar byggnadens klimatavtryck. Under projekteringen påbörjas en iterativ process med att testa olika lösningar. Klimatberäkningarna får större säkerhet allteftersom materialval och lösningar detaljeras och fastställs.

Balansera och sammanfatta
För att nå klimatneutralitet balanseras de beräknade utsläppen för material, energi och produktion med förnyelsebar energi och kollagring. Efter projektering sammanställs klimatdata och beräkningar i en utökad klimatdeklaration som även visar balanseringsåtgärder och energi. Denna utgör ett värdefullt underlag för den lagstadgade klimatdeklarationen.

Uppföljning
Under byggskedet följer vi upp utförandet och eventuella behov av att justera klimatberäkningar. Vi kan även samordna leverans av slutlig klimatkalkyl och klimatdeklaration.

Genom att arbeta integrerat med klimat- och kostnadsstyrning blir ditt projekt precis som du vill ha det – kostnadseffektivt och med ett lågt klimatavtryck.

Bättre klimat och bättre affär

När man arbetar med en klimatbudget i uppdraget är steget inte långt att koppla det till den ekonomiska budgeten. Genom att arbeta integrerat med aktiv klimat- och kostnadsstyrning under projektets olika skeden skapas många synergivinster. Utöver lägre klimatpåverkan kan du förvänta ett slutresultat med hög arkitektonisk kvalitet inom satta tids- och kostnadsramar.

Här kan du läsa mer om aktiv kostnadsstyrning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Ulrika Wallin

Ulrika Wallin

Projektledare

Stockholm

+46 8 402 25 56

Läs mer!

Tillsammans för en hållbar framtid – om våra hållbarhetstjänster

Med en helhetssyn på hållbarhet hjälper vi våra kunder till framgångsrika projekt, i allt från samhällsplanering till inredning och möbler. Oavsett om det handlar om miljö, klimat eller socialt välbefinnande driver vi frågorna genom hela processen, från idé till förvaltning.

Om EU-taxonomin och omställningen till en hållbar samhällsbyggnadssektor

Under politikerveckan i Almedalen 2022 samlade White ett antal ledande samhällsbyggnadsaktörer för att diskutera hur EU-taxonomin påverkar sektorns hållbara omställning. I vår insiktsrapport intervjuas flera olika aktörer om vad de ser att taxonomin kan ge för effekter för dem själva och sektorn i stort.

Klimatneutrala byggnader – långsiktiga värden för er

Byggbranschens negativa inverkan på klimatet är väldokumenterad, men vi ser trots det positivt på framtiden. Det som krävs är en radikal omställning där vi skapar byggnader med minimal klimatpåverkan. Det handlar om att ta hand om det befintliga, använda förnybara och lokala byggmaterial samt säkerställa en förnybar energiförsörjning.

Aktuellt

Fler nyheter