Optimera ytor i nybyggnation

Optimera ytor i nybyggnation

Städer och stater ställer högre krav på att fastigheter ska bidra med grönska och ekosystemtjänster, samtidigt som både privatpersoner och företag efterfrågar välfungerande gröna utemiljöer som ger mervärde i spåren av pandemin. En förflyttning som ställer nya krav på byggnader – och öppnar upp för möjligheter.

Framtidens byggnader måste ge mer än de tar. Att integrera grönska vid nybyggnation är ett effektivt sätt att öka fastighetsvärdet, stärka ert varumärke och bidra till en mer hållbar stad för alla – både ekologiskt och socialt.

Varje fastighet är unik och att integrera grönska i byggnader är komplext och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Där kan våra landskapsarkitekter hjälpa er att ta rätt beslut. Med vår kompetens hjälper vi er att utveckla fastigheter som möter samhällets behov och är mer resilienta – ni blir hjältar för såväl hyresgäster som närområdet.

Kostnadsfri konsultation

Vill du öka din förståelse för vad grönska kan göra för din fastighet? Boka in våra experter på en kostnadsfri konsultation, så hjälper vi dig att förstå de möjligheter som finns i just ditt projekt. Mejla dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!*

Erbjudande Optimera ytor i nybyggnation

Steg 1 – Analysera förutsättningarna:
Ni får:

  • Ekosystemtjänstanalys. Vi inventerar tomten och analyserar den utifrån vårt verktyg Ekosystemtjänstanalys. Den ger svar på vad det finns för befintliga värden att värna, förstärka eller utveckla. Vid behov samarbetar vi internt med andra specialistkompetenser. Det hjälper er att identifiera fastighetens potentialer för att uppnå maximalt med ekonomiskt värde genom en naturbaserad, mångfunktionell lösning.
  • Övergripande hållbarhetsanalys. Utifrån ställda krav, program och med vetskapen om fastighetens potential tar vi sedan fram en övergripande hållbarhetsanalys. Det är ett sätt att tidigt få en överblick på vad som är mest relevant och vad som är görbart inom varje projekt. Vi gör den tillsammans för att identifiera vilka hållbarhetsmål ni vill sikta mot och vilka områden ni bör satsa på för att göra verklig skillnad. En hållbarhetsanalys summeras i en målbild för fortsatta insatser.

 

Steg 2 – Tre sätt att ta projektet vidare:
Ni får en skräddarsydd lösning som passar era behov.

 

A. Visions-skiss utifrån analysen
Med målbilden som utgångspunkt kan vi ta fram en visions-skiss kan användas i marknadsföringssyfte och som ledstjärna för kommande projektering- och försäljningsskeden. Den illustrerar:

  • Hur ytor kan sättas samman för att få en bra balans mellan insida och utsida.
  • Hur de gröna aspekterna kan maximeras visuellt med utblickar på tak, fasader och omgivning.
  • Vilka möjligheter det finns att utnyttja tak, balkonger, loftgångar för intensiva eller extensiva gröna – taklösningar.
  • Var de sociala mötesplatserna kan få rum utan att det uppstår målkonflikter.
  • Hur vi kan bidra med att stärka ekologi och se vattnet som en resurs.
  • Få ett underlag för att beräkna det lokala omhändertagandet av dagvattnet.

 

B. Gröneytefaktor-pilot som säkerställer att ni uppfyller kraven
Vi kan göra en Grönytefaktor-pilot baserad på tidiga byggnadsskisser, för att få grepp om fastighetens möjligheter att uppfylla lokala krav. En beräkning som kan ligga till grund för vidare idéer och beslut kring i vilken mån och hur byggnaden ska utformas grön. Den så kallade GYFen kan göras i excel eller digitalt i QGYF som är en del av GIS. Beräkningen gör projektet trovärdigt och värdesätts av kommuner.

 

C. WHEAT / Mervärde genom informerad design
Genom att arbeta i 3D med tillkopplade värden kan vi genom så kallad informerad design ta fram skisser på möjliga lösningar för er fastighet. Fastigheten byggs upp med terräng och 3D-modellen beräknar förutom BTA; dagsljustillgång, solljus, vind, mikroklimat, möjlig grönska och vattenflöden. Genom en syntes av olika värden i digital modell blir det komplexa enklare och vi kan på ett kostnadseffektivt sätt pröva flera möjliga lösningar och direkt se vilka för- och nackdelar de har. Det ger ett välgrundat underlag som lyfter kvaliteten på ert projekt.

 

Kontakta oss!

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Head of Business Development East Africa, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

Värdeskapande grönska

Fasadgrönska, odlingsbara balkonger, sinnliga terrasser och taklandskap för restorativa miljöer eller aktivitet är alla delar som ökar värdet för oss alla såväl som för fastigheten. Läs mer om hur vi ser på värdeskapande grönska här »

Läs mer

Kunskap nyckeln till lösningar som fungerar

Forskning och utveckling är central för oss. Jenny Nordius Stålhamre har deltagit i flera projekt kring urban grönska och håller precis på att avsluta en rapport om ett nytt system för bevattning av fasadgrönska. Här kan du läsa mer om resultaten i rapporten ».

Läs mer

* Genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss godkänner du våra integritetsriktlinjer.

Dela gärna!