Grundläggande kurs om Ekosystemtjänster vad, varför och hur?

30 September, 2020

Vill du ha verktyg för resan mot nya hållbara stadsideal?

Kurserna vänder sig till dig som arbetar strategiskt, operativt eller politiskt på en myndighet, kommun eller företag inom bygg och förvaltning. Är du exempelvis beslutsfattare, politiker, chef, kommunal tjänsteman, projektledare, stadsplanerare, landskapsarkitekt, arkitekt eller liknande inom den offentliga eller privata sektorn?

Innehåll & mål i grundkurs

Detta är en heldagskurs för dig som vill lära dig mer om ekosystemtjänster. Under dagen varvar vi teori med workshops och diskussioner om ekosystemtjänster. Efter kursen ska deltagarna känna sig trygga med

  • VAD ekosystemtjänster är: bakgrund, begrepp & mål
  • VARFÖR det är viktigt: syfte, funktion & värden
  • HUR vi kan integrera och tillämpa ekosystemtjänster i vårt arbete: processer, verktyg och exempel

Grundkursen ger dig grundläggande kunskap om ekosystemtjänster och dess värden vid planering, byggande och förvaltning i den byggda miljön. Tillsammans med kollegor från olika verksamheter delar vi kunskap, inspiration och erfarenheter kring ekosystemtjänster. Det ger dig som deltagare självförtroende och kunskap att driva frågorna vidare inom respektive organisation och de utmaningar som just ditt projekt står inför.

Anmäl dig här »

 

 

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Idag är kraven tydliga på organisationer och företag att integrera ekosystemtjänster i sitt arbete. Fungerande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster har en avgörande betydelse i arbetet för Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, då dessa är förutsättningen för övriga mål. Sverige har tagit fram lagar, krav och mål som behandlar ekosystemtjänster.

 

Tre av Sveriges etappmål inom miljömålssystemet:

  • “Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där det är relevant och skäligt”.
  • “Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”
  • “En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”

 

Alla som arbetar med utveckling av den byggda miljön kan bidra till naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster skapar nytta genom att till exempel lindra och buffra för stadens nutida och framtida utmaningar som översvämningar, värmeöar, torka, buller och föroreningar i luft och vatten. Samtidigt skapas mervärden som gynnar människans hälsa och välbefinnande såväl socialt och ekonomiskt som fysiskt och psykiskt. Vi har därför mycket att vinna på att jobba mer aktivt för förebyggande hållbarhet genom ekosystemtjänster – både på kort och lång sikt! För att kunna göra detta krävs dock kunskap kring vad ekosystemtjänster är, varför det är viktigt och hur vi kan implementera det i våra arbeten.

 

Datum, tid och plats

Grundkursen kommer inledningsvis erbjudas vid tre olika tillfällen, ett fysiskt och två digitala.

Onsdag 4/11 2020, kl 9:00-16:30
Plats: Whites kontor i Göteborg, Magasinsgatan 10
Deltagare: max 15 pers
Kostnad: 8900 kr inkl. lunch, fika och kursmaterial
Sista anmälningsdag: 16/10

Onsdag 25/11 2020, kl 9:00-16:30
Plats: Digital kurs via zoom
Deltagare: max 25 pers
Kostnad: 6500 kr

Onsdag 27/1 2021, kl 9:00-16:30
Plats: Digital kurs via zoom
Deltagare: max 25 pers
Kostnad: 6500 kr
Anmäl dig här »

Fördjupningskurserna följer under våren 2021.

 

Fördjupningskurser

Kursen följs upp med halvdagskurser där vi fördjupar oss i olika ekosystemtjänster och verktyg tillsammans med experter inom respektive områden. Kursdagen inleds med en introducerande föreläsning. Därefter följer en diskussionsbaserad workshop som utgår från en uppgift som kursdeltagarna tilldelats innan kurstillfället.

Fördjupningskurserna följer under våren 2021.

Kursledare

Hanna Ahlström-Isacson leder kursen. Hanna arbetar brett med hur ekosystemtjänster kan synliggöras och integreras i den byggda miljön för en robust och hälsosam samhällsutveckling. Hon arbetar både strategiskt med ekosystemtjänster som utvecklingsansvarig för frågorna inom företaget och praktiskt/operativt som landskapsarkitekt med projekt i olika skeden och skalor. Som ledamot och kommunikationsansvarig i C/O City driver hon arbetet för större kunskap, påverkan, debatt och nätverkande kring urbana ekosystemtjänster i Sverige. Hanna driver även pågående forskningsprojekt inom White för större kunskap och integrering av ekosystemtjänster i den byggda miljön.

Skräddarsydd kurs?

Om ni är en större grupp från ett företag eller kommun, be om offert för ett skräddarsytt tillfälle där vi diskuterar era specifika förutsättningar och projekt.

För mer information

Hanna Ahlström Isacson

Hanna Ahlström Isacson

Landscape architect

Göteborg

hanna.a.isacson@white.se

+46 31 60 87 01

English
Svenska