Grundläggande kurs om Ekosystemtjänster vad, varför och hur?

18 November, 2020

Vill du ha verktyg för resan mot nya hållbara stadsideal?

Kurserna vänder sig till dig som arbetar strategiskt, operativt eller politiskt på en myndighet, kommun eller företag inom bygg och förvaltning. Är du exempelvis beslutsfattare, politiker, chef, kommunal tjänsteman, projektledare, stadsplanerare, landskapsarkitekt, arkitekt eller liknande inom den offentliga eller privata sektorn?

Innehåll & mål i grundkurs

Detta är en heldagskurs för dig som vill lära dig mer om ekosystemtjänster. Under dagen varvar vi teori med workshops och diskussioner om ekosystemtjänster. Efter kursen ska deltagarna känna sig trygga med

  • VAD ekosystemtjänster är: bakgrund, begrepp & mål
  • VARFÖR det är viktigt: syfte, funktion & värden
  • HUR vi kan integrera och tillämpa ekosystemtjänster i vårt arbete: processer, verktyg och exempel

Grundkursen ger dig grundläggande kunskap om ekosystemtjänster och dess värden vid planering, byggande och förvaltning i den byggda miljön. Tillsammans med kollegor från olika verksamheter delar vi kunskap, inspiration och erfarenheter kring ekosystemtjänster. Det ger dig som deltagare självförtroende och kunskap att driva frågorna vidare inom respektive organisation och de utmaningar som just ditt projekt står inför.

Anmäl dig här »

 

 

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Idag är kraven tydliga på organisationer och företag att integrera ekosystemtjänster i sitt arbete. Fungerande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster har en avgörande betydelse i arbetet för Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, då dessa är förutsättningen för övriga mål. Sverige har tagit fram lagar, krav och mål som behandlar ekosystemtjänster.

 

Tre av Sveriges etappmål inom miljömålssystemet:

  • “Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där det är relevant och skäligt”.
  • “Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”
  • “En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”

 

Alla som arbetar med utveckling av den byggda miljön kan bidra till naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster skapar nytta genom att till exempel lindra och buffra för stadens nutida och framtida utmaningar som översvämningar, värmeöar, torka, buller och föroreningar i luft och vatten. Samtidigt skapas mervärden som gynnar människans hälsa och välbefinnande såväl socialt och ekonomiskt som fysiskt och psykiskt. Vi har därför mycket att vinna på att jobba mer aktivt för förebyggande hållbarhet genom ekosystemtjänster – både på kort och lång sikt! För att kunna göra detta krävs dock kunskap kring vad ekosystemtjänster är, varför det är viktigt och hur vi kan implementera det i våra arbeten.

 

Datum, tid och plats - Grundkurs

Grundkursen kommer inledningsvis erbjudas vid tre olika tillfällen, ett fysiskt och två digitala.

 

Datum: Onsdag 15/9 2021 (v37), kl 9:00-16:30

Plats: White’s kontor i Göteborg, Magasinsgatan 10

Deltagare: max 15 pers

Kostnad: 8900 kr inkl. lunch, fika och kursmaterial

Sista anmälningsdag: 18/8

 

Datum: Onsdag 13/10 2021 (v41), kl 9:00-16:30

Plats: Digital kurs via zoom

Deltagare: max 25 pers

Kostnad: 6500 kr

Sista anmälningsdag: 29/9

 

Datum: Onsdag 10/11 2021 (v45), kl 9:00-16:30

Plats: Digital kurs via zoom

Deltagare: max 25 pers

Kostnad: 6500 kr

Sista anmälningsdag: 20/10

Anmäl dig här »

 

Ekosystemtjänster – en verktygslåda – Fördjupningskurser

En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra arbetet med ekosystemtjänster i den byggda miljön.

White har i samarbete med Boverket kartlagt och sammanställt de svenska verktyg som finns tillhands för tillvaratagande och integrering av ekosystemtjänster i den byggda miljön. Under fördjupningskursen går vi igenom verktygen, testar och diskuterar. Vilka verktyg är användbara för olika syften, målgrupper, skeden, skalor och kompetenser? Hur komplexa är verktygen att tillämpa och vad resulterar de i?

Datum, tid och plats - Fördjupningskurs

Fördjupningskursen kommer erbjudas vid två olika tillfällen, ett fysiskt och ett digitalt.

 

Datum: Onsdag 3/11 2021 (v44)

Plats: White’s kontor i Göteborg, Magasinsgatan 10

Deltagare: max 15 pers

Sista anmälningsdag: 13/10

 

Datum: Onsdag 17/11 2021 (v46)

Plats: Digital kurs via zoom

Deltagare: max 25 pers

Sista anmälningsdag: 27/10

Anmäl dig här »

 

Kursledare

Hanna Ahlström-Isacson leder kursen. Hanna arbetar brett med hur ekosystemtjänster kan synliggöras och integreras i den byggda miljön för en robust och hälsosam samhällsutveckling. Hon arbetar både strategiskt med ekosystemtjänster som utvecklingsansvarig för frågorna inom företaget och praktiskt/operativt som landskapsarkitekt med projekt i olika skeden och skalor. Som ledamot och kommunikationsansvarig i C/O City driver hon arbetet för större kunskap, påverkan, debatt och nätverkande kring urbana ekosystemtjänster i Sverige. Hanna driver även pågående forskningsprojekt inom White för större kunskap och integrering av ekosystemtjänster i den byggda miljön.

Skräddarsydd kurs?

Om ni är en större grupp från ett företag eller kommun, be om offert för ett skräddarsytt tillfälle där vi diskuterar era specifika förutsättningar och projekt.

För mer information

Hanna Ahlström Isacson

Hanna Ahlström Isacson

Landskapsarkitekt

Göteborg

hanna.a.isacson@white.se

+46 31 60 87 01

English
Svenska