DeepDive: Stora besparingar med kreativt återbruk

14 September, 2021

I kvarteret Hugin i Uppsala sparas både pengar och utsläpp genom storskaligt återbruk – utan att tumma på kvaliteten. Genom ett kreativt gestaltningsgrepp och en avancerad BIM-process kunde byggnaden räddas från rivning och transformeras till ett modernt kontorshus.

Kv Hugin i Uppsala har länge setts som en barriär i staden och planen var att riva byggnaderna och bygga nytt. Eftersom byggnaden skräddarsytts för en större hyresgäst var det svårt att hitta en lösning för att konvertera den för flera hyresgäster.

 

Men i ett omtag för några år sedan började White undersöka möjligheterna att spara och återanvända så mycket som möjligt. Genom att vända huset ut och in, lägga till en ny ljusgård med ett stort trapphus och flytta entrén dit, skapades möjligheten att få in fler hyresgäster utan stora ingrepp i stommen.

quote
I det nuvarande förslaget plockas några byggnader ned och några tillkommer, men stora delar av komplexet sparas, bearbetas och får en till­ och påbyggnad. Målet är att nå 100 procent återbruk, allt som går ska återanvändas.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Vid beräkningar visade det sig vara lönsamt på flera sätt. Förslaget kan stå klart två år tidigare, spara 180 miljoner kronor och bidra till 3 800 ton lägre CO2­utsläpp än en nybyggnad i betong. Hyresgästerna kan dessutom flytta in tidigare vilket gör att intäkterna kommer tillbaka snabbare.

 

Men för att lyckas med återbruk i stor skala krävs en helt annan process än vid en nybyggnad. Först måste byggnadsdelarna inventeras för att kartlägga vad som kan återbrukas i projektet, vad som kan användas i något annat projekt eller vad som kan säljas. Därefter behöver byggdelar demonteras och antingen lagras i väntan på att byggas in igen, eller transporteras bort. Det behövs även hantverkare för att reparera eller fräscha upp byggdelarna. För att lyckas med ett sådant här projekt är byggherrens mål och engagemang avgörande.

quote
Att återbruka så mycket som möjligt är ett viktigt led för att vi ska nå våra klimatmål. Man måste våga för att lyckas och skapa en kultur där det är okej att misslyckas.
Anders Boström, Vasakronan

Hugin är byggt på 70-talet och kraven på byggnader har förändrats sedan dess. Det är en utmaning när det kommer till återbruk då det inte är säkert att gamla dörrar eller fönster lever upp till moderna krav för tillgänglighet och akustik. Därför krävs det en del kreativitet för att hitta nya sätt att använda dem, till exempel som undertak eller trappräcken. Genom att provbygga med materialet säkerställs att de nya lokalerna lever upp till modern standard.

 

Arkitekterna ställs hela tiden inför avvägningar mellan gestaltning och resurseffektivitet, funktion och bevarande. Ska vi bevara gamla byggnadsdelar och spara resurser trots att de inte har samma energiprestanda som moderna? Och hur rättfärdigar vi materialåtgången för gestaltningselement som saknar teknisk funktion men bidrar med sinnliga, mjuka värden som trivsel eller skönhet?

quote
Det är viktiga frågor för det går inte att kompromissa med arkitekturen hur som helst. Det är trots allt genom att spara grundläggningen och stommen som vi gör de stora vinsterna både ekonomiskt och klimatmässigt
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Inventeringen underlättas av en 3D-scanning och ett punktmoln som konverteras till objekt i en BIM-modell. Varje byggnadsdel får en egen identitet i databasen och tanken är att koppla den till sin fysiska motsvarighet genom att borra in ett RFID-chip. Det ger både full koll på alla delar under ombyggnationen och en bra grund för framtida förvaltning. Dessutom gör det huset redo för framtida förändringar genom att samla all information och knyta materialet till modellen. Med en precis modell minimeras också överraskningarna som kommer med ombyggnationer.

 

Totalt skapas över 20 000 kvadratmeter moderna och attraktiva lokaler till en betydligt lägre kostnad och miljöbelastning än vad som skulle krävas för ett nytt hus. Fasaden kläs med skiffer, en natursten med låg klimatpåverkan, och i fasader och tak integreras solceller. Byggnaden kommer att certifieras enligt LEED Platinum som är den högsta nivån.

 

– Projektet visar att det lönar sig att tänka i nya banor och att det gäller att våga ta första steget. Men vi måste göra mer för det är väldigt liten del av det som byggs som har så här höga ambitioner. Det måste ut på bred bas. Att jobba med transformation och återbruk i stor skala behöver inte vara dyrare och vi vill hjälpa fler att lyckas med denna typ av projekt. Det handlar bara om att vilja – och våga, säger Anders Tväråna.

English
Svenska