Handbok om att främja odling i stadsmiljö

12 september, 2019

Hur kan kommersiell odling i stadsmiljö uppmuntras? Sedan 2016 har White i Malmö varit delaktiga i ett forskningsprojekt om stadsbruk som berör just detta. I oktober är det releasefest för handboken som skrivits i ämnet. Landskapsarkitekt Anna Eklund, sociolog Martina Kozlovic Sjöland och processledare Josef Sjöberg berättar mer.

Konceptet Stadsbruk etablerades av det Malmöbaserade sociala företaget Botildenborg. Syftet var att hitta lösningar på samhällsutmaningar genom att skapa nya arbetstillfällen, stärka integrationen och bidra till en grönare, mer attraktiv stad.

 

Med stöd av statens innovationsmyndighet Vinnova har konceptet med kommersiell stadsodling utvecklats och testats i flera svenska kommuner mellan 2011 och 2018.

quote
Vi blev intresserade av projektet eftersom det har sin grund i hållbar stadsutveckling vilket White vill främja. Livsmedelsproduktion i staden är en viktig del av det.
Anna Eklund, landskapsarkitekt

Många av de målsättningar och utmaningar som kommuner runt om i landet tampas med har en konkret koppling till hur vi väljer att förvalta och använda städers och samhällens gröna miljöer, berättar Josef.

 

Under projektets gång har de tre kollegorna, med stöd av WRL, tagit fram boken ”Att skapa förutsättningar för Stadsbruk – en handbok för kommuner” som riktar sig till politiker och tjänstepersoner. Boken beskriver hur kommunen kan implementera stadsbruk via olika modeller, vad som är viktigt att undersöka innan ett samarbete startar och hur kommunen kan stärka förutsättningarna för stadsodling, på både kort och lång sikt.

 

Ett kapitel tillägnas erfarenheter och lärdomar från befintliga projekt, med utgångspunkt i kommunens roll.

 

– Vår kompetens är stadsutveckling. Stadsbruk är experter på att odla men de saknade implementeringsbiten som vi nu har hjälpt till att utforma. Boken tar bland annat upp kartläggning av tillgänglig mark och ägarförhållanden, tänkbara intressenter och samarbetspartners och hur kommunen kan arbeta med målsättning och politisk förankring. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt för att ett samarbete ska lyckas, säger Anna.

quote
Genom boken vill vi visa på möjligheterna med stadsbruk, men också ge kommuner en chans att ställa rätt frågor, avsätta rätt resurser och se på sin egen geografi, sina planeringsprocesser och sin organisation ur ett lite annorlunda perspektiv för att på så vis få syn på nya möjligheter.
Josef Sjöberg, processledare

Erfarenheter från projektet visar att företagandet förenar sociala och ekologiska aspekter av hållbar stadsutveckling. Förutom att nya, gröna jobb skapas, bidrar odlingen till att stärka ekosystemet och den biologiska mångfalden, luftkvaliteten förbättras och belastningen på dagvattensystemet minskar. Odlingen blir också ett sätt att få människor från olika stadsdelar att mötas och att visa fler hur vår mat blir till.

 

Konceptet stadsbruk handlar främst om kommersiell odling men handboken som White skrivit kan även tillämpas för andra former av stadsodling.

 

White Research Lab har varit med och finansierat arbetet med handboken. Det har inneburit att Anna, Martina och Josef har fått utrymme att ta ett steg tillbaka och tänka mer långsiktigt än vad som vanligtvis finns tid för för.

 

– Arbetet med stadsbruk har hjälpt oss att besvara en hel del frågor om kommuners möjligheter. Men kanske framförallt har vi fått utrymme att tänka fritt och öppet kring processer och metoder. Det känns lärorikt och givande eftersom det kan vi ta vidare i flera sammanhang, säger Josef.

quote
Finansieringen från WRL gav möjligheten att involvera ett brett team med en mängd olika kompetenser, från sociologi till fysisk planering.
Martina Kozlovic Sjöland, sociolog

Fakta Stadsbruk

Stadsbruk har grundat ett nationellt nätverk där kommuner och andra intressenter kan utbyta erfarenheter och få vägledning. Genom inkubatorer får odlarna hjälp med affärsutveckling. Den första inkubatorn anlades i stadsdelen Rosengård i Malmö och sedan dess har Stadsbruk etablerats i Göteborg och Växjö och flera andra städer är på gång. Vinnovaprojektet är avslutat men konceptet Stadsbruk lever kvar med aktiva verksamheter. Odlarna säljer närproducerade och ekologiska grönsaker till bland annat restauranger och till privatpersoner via prenumerationslådor, självplock, i butiker och på marknader.

 

Källa: stadsbruk.se

English
Svenska